Nauka zro­biła z nas bogów, za­nim na­wet oka­zaliśmy się god­ni być ludźmi.


nauka-zro­biła-z nas-bogów-za­nim-na­wet-oka­zaliśmy ę-god­-być-ludźmi
edmond rostandnaukazro­biłaz nasbogówza­nimna­wetoka­zaliśmy sięgod­nibyćludźminauka zro­biłazro­biła z nasz nas bogówza­nim na­wetna­wet oka­zaliśmy sięoka­zaliśmy się god­nigod­ni byćbyć ludźminauka zro­biła z naszro­biła z nas bogówza­nim na­wet oka­zaliśmy sięna­wet oka­zaliśmy się god­nioka­zaliśmy się god­ni byćgod­ni być ludźminauka zro­biła z nas bogówza­nim na­wet oka­zaliśmy się god­nina­wet oka­zaliśmy się god­ni byćoka­zaliśmy się god­ni być ludźmiza­nim na­wet oka­zaliśmy się god­ni byćna­wet oka­zaliśmy się god­ni być ludźmi

Za­nim zro­biła krok w tył, ziemia osunęła się jej spod stóp... Nie było już odwrotu. -patt_
za­nim-zro­biła-krok-w tył-ziemia-osunęła ę-jej-spod-stóp-nie-było-już-odwrotu
'' Ale po­wiedz, co ona zro­biła, iż ta­ki los ją spot­kał ? ''  - Może tak mu­siało być. Kiedyś wszys­cy się do­wiemy, dlacze­go Bóg tak postanowił. -AnDree
'' ale-po­wiedz-co ona-zro­biła-iż ­ki-los-ją spot­kał- '' -może-tak-mu­siało-być-kiedyś wszys­cy ę-do­wiemy-dlacze­go
Nauka nie zaj­mu­je się ta­kimi włas­nościami by­tu, do których na­leży śmie­szność. Nauka ob­jaśnia świat, ale po­godzić z nim może je­dynie sztuka. -Stanisław Lem
nauka-nie zaj­mu­ ę-­kimi-włas­nościami-by­-do których-na­ży-śmie­szność-nauka ob­jaśnia-świat-ale-po­godzić-z nim-może
Stworzo­ny na mar­ne po­dobieństwo, oka­załeś się być je­go klęską. Brzmiałeś dum­nie, nim powstałeś. -Mateusz Piecki Schizoidalny
stworzo­ny-na mar­ne-po­dobieństwo-oka­załeś ę-być-­go-klęską-brzmiałeś dum­nie-nim-powstałeś
Jed­na myśl czys­tej praw­dy w two­jej świado­mości i two­je życie tra­ci sens, bo oka­zujesz się być kimś ob­cym na­wet dla siebie. -Tyrezjasz
jed­na-myśl-czys­tej-praw­dy-w two­jej-świado­moś-i two­-życie-tra­-sens-bo-oka­zujesz ę-być-kimś-ob­cym-na­wet-dla-siebie