Nauko­wiec jest niczym mi­moza, gdy sam po­pełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy od­kry­je błąd zro­biony przez ko­goś innego.


nauko­wiec-jest niczym-mi­moza-gdy-sam-po­peł-błąd-i niczym-ryczący-lew-gdy-od­kry­-błąd-zro­biony-przez-ko­goś-innego
albert einsteinnauko­wiecjest niczymmi­mozagdysampo­pełnibłądi niczymryczącylewod­kry­jebłądzro­bionyprzezko­gośinnegonauko­wiec jest niczymjest niczym mi­mozagdy samsam po­pełnipo­pełni błądi niczym ryczącyryczący lewgdy od­kry­jeod­kry­je błądbłąd zro­bionyzro­biony przezprzez ko­gośko­goś innegonauko­wiec jest niczym mi­mozagdy sam po­pełnisam po­pełni błądi niczym ryczący lewgdy od­kry­je błądod­kry­je błąd zro­bionybłąd zro­biony przezzro­biony przez ko­gośprzez ko­goś innegogdy sam po­pełni błądgdy od­kry­je błąd zro­bionyod­kry­je błąd zro­biony przezbłąd zro­biony przez ko­gośzro­biony przez ko­goś innegogdy od­kry­je błąd zro­biony przezod­kry­je błąd zro­biony przez ko­gośbłąd zro­biony przez ko­goś innego

Gdy się pod­da­wała, zro­zumiała jak wiel­ki błąd po­pełniła od­dając mu swo­je ser­ce .Kto wie, że popełnił błąd i nie próbuje go naprawić, popełnia drugi błądGdy błąd przejściowy zabija długotrwały, jest zbawieniem.Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi.Gdy błąd przejściowy za­bija długot­rwały, jest zbawieniem.Błąd łat­wiej dos­trzec niż prawdę, bo błąd leży na wie­rzchu, a praw­da w głębi.