Nauko­wiec jest niczym mi­moza, gdy sam po­pełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy od­kry­je błąd zro­biony przez ko­goś innego.


nauko­wiec-jest niczym-mi­moza-gdy-sam-po­peł-błąd-i niczym-ryczący-lew-gdy-od­kry­-błąd-zro­biony-przez-ko­goś-innego
albert einsteinnauko­wiecjest niczymmi­mozagdysampo­pełnibłądi niczymryczącylewod­kry­jebłądzro­bionyprzezko­gośinnegonauko­wiec jest niczymjest niczym mi­mozagdy samsam po­pełnipo­pełni błądi niczym ryczącyryczący lewgdy od­kry­jeod­kry­je błądbłąd zro­bionyzro­biony przezprzez ko­gośko­goś innegonauko­wiec jest niczym mi­mozagdy sam po­pełnisam po­pełni błądi niczym ryczący lewgdy od­kry­je błądod­kry­je błąd zro­bionybłąd zro­biony przezzro­biony przez ko­gośprzez ko­goś innegogdy sam po­pełni błądgdy od­kry­je błąd zro­bionyod­kry­je błąd zro­biony przezbłąd zro­biony przez ko­gośzro­biony przez ko­goś innegogdy od­kry­je błąd zro­biony przezod­kry­je błąd zro­biony przez ko­gośbłąd zro­biony przez ko­goś innego

Gdy się pod­da­wała, zro­zumiała jak wiel­ki błąd po­pełniła od­dając mu swo­je ser­ce . -Kamis181
gdy ę-pod­da­wała-zro­zumiała-jak wiel­ki-błąd-po­pełła-od­dając-mu swo­-ser­
Kto wie, że popełnił błąd i nie próbuje go naprawić, popełnia drugi błąd -Konfucjusz
kto-wie-że-popełł-błąd-i-nie-próbuje-go-naprawić-popełnia-drugi-błąd
Gdy błąd przejściowy zabija długotrwały, jest zbawieniem. -Tadeusz Peiper
gdy-błąd-przejściowy-zabija-długotrwały-jest-zbawieniem
Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. -Johann Wolfgang von Goethe
błąd-łatwiej-można-dostrzec-ż-prawdę-bo-błąd-ży-na-wierzchu-a-prawda-w-głębi
Gdy błąd przejściowy za­bija długot­rwały, jest zbawieniem. -Tadeusz Peiper
gdy-błąd-przejściowy-za­bija-długot­rwały-jest zbawieniem
Błąd łat­wiej dos­trzec niż prawdę, bo błąd leży na wie­rzchu, a praw­da w głębi. -Johann Wolfgang Goethe
błąd-łat­wiej-­trzec-ż-prawdę-bo błąd-ży-na wie­rzchu-a praw­da-w głębi