Nawet bohaterstwo nie jest, jak się zwykle mówi, przezwyciężeniem śmierci na rzecz życia; jest ono tylko dlatego piękne, że rzuca cień śmierci na życie i czyni je na nowo tajemniczym.


nawet-bohaterstwo-nie-jest-jak-ę-zwykle-mówi-przezwyciężeniem-śmierci-na-rzecz-życia-jest-ono-tylko-dlatego-piękne-że-rzuca-cień-śmierci-na
karol irzykowskinawetbohaterstwoniejestjaksięzwyklemówiprzezwyciężeniemśmiercinarzeczżyciajestonotylkodlategopiękneżerzucacieńżycieczyninowotajemniczymnawet bohaterstwobohaterstwo nienie jestjak sięsię zwyklezwykle mówiprzezwyciężeniem śmierciśmierci nana rzeczrzecz życiajest onoono tylkotylko dlategodlatego piękneże rzucarzuca cieńcień śmierciśmierci nana życieżycie ii czyniczyni jeje nana nowonowo tajemniczymnawet bohaterstwo niebohaterstwo nie jestjak się zwyklesię zwykle mówiprzezwyciężeniem śmierci naśmierci na rzeczna rzecz życiajest ono tylkoono tylko dlategotylko dlatego piękneże rzuca cieńrzuca cień śmiercicień śmierci naśmierci na życiena życie iżycie i czynii czyni jeczyni je naje na nowona nowo tajemniczym

Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyną, życie jest ofiarą śmierci, śmierć celem życia. -Stefan Witwicki
szczęście-jest-widokiem-życia-a-próżność-jego-sprężyną-życie-jest-ofiarą-śmierci-śmierć-celem-życia
Piękne życie nie gwarantuje fotogenicznej śmierci. -Zbigniew Waydyk
piękne-życie-nie-gwarantuje-fotogenicznej-śmierci
Piękne życie nie gwa­ran­tu­je fo­toge­nicznej śmierci. -Zbigniew Waydyk
piękne-życie-nie gwa­ran­­-fo­toge­nicznej-śmierci
Boimy się nie śmierci, ale tego, co po śmierci nie jest śmiercią. -Thomas Stearns Eliot
boimy-ę-nie-śmierci-ale-tego-co-po-śmierci-nie-jest-śmiercią