Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć niż umieć mówić.


nawet-dla-człowieka-na-moim-stanowisku-ważniejsze-jest-umieć-milczeć-ż-umieć-mówić
jan xxiinawetdlaczłowiekanamoimstanowiskuważniejszejestumiećmilczećniżmówićnawet dladla człowiekaczłowieka nana moimmoim stanowiskustanowisku ważniejszeważniejsze jestjest umiećumieć milczećmilczeć niżniż umiećumieć mówićnawet dla człowiekadla człowieka naczłowieka na moimna moim stanowiskumoim stanowisku ważniejszestanowisku ważniejsze jestważniejsze jest umiećjest umieć milczećumieć milczeć niżmilczeć niż umiećniż umieć mówićnawet dla człowieka nadla człowieka na moimczłowieka na moim stanowiskuna moim stanowisku ważniejszemoim stanowisku ważniejsze jeststanowisku ważniejsze jest umiećważniejsze jest umieć milczećjest umieć milczeć niżumieć milczeć niż umiećmilczeć niż umieć mówićnawet dla człowieka na moimdla człowieka na moim stanowiskuczłowieka na moim stanowisku ważniejszena moim stanowisku ważniejsze jestmoim stanowisku ważniejsze jest umiećstanowisku ważniejsze jest umieć milczećważniejsze jest umieć milczeć niżjest umieć milczeć niż umiećumieć milczeć niż umieć mówić

Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić.Lepiej umieć mało, niż źle umieć.Umieć razem milczeć jest najwyższym wykwintem życia towarzyskiego.Umieć być informowanym i umieć informować należy do największych umiejętności.Nie umieć kochać, to nic nie umieć, a czasem jeszcze mniej niż nic.Kochać nie jest dość, trze­ba umieć kochać i trze­ba umieć nau­czyć miłości.