Nawet gdyby nie było żadnych innych dowodów, sam kciuk przekonałby mnie o istnieniu Boga.


nawet-gdyby-nie-było-żadnych-innych-dowodów-sam-kciuk-przekonałby-mnie-o-istnieniu-boga
isaac newtonnawetgdybyniebyłożadnychinnychdowodówsamkciukprzekonałbymnieistnieniuboganawet gdybygdyby nienie byłobyło żadnychżadnych innychinnych dowodówsam kciukkciuk przekonałbyprzekonałby mniemnie oo istnieniuistnieniu boganawet gdyby niegdyby nie byłonie było żadnychbyło żadnych innychżadnych innych dowodówsam kciuk przekonałbykciuk przekonałby mnieprzekonałby mnie omnie o istnieniuo istnieniu boganawet gdyby nie byłogdyby nie było żadnychnie było żadnych innychbyło żadnych innych dowodówsam kciuk przekonałby mniekciuk przekonałby mnie oprzekonałby mnie o istnieniumnie o istnieniu boganawet gdyby nie było żadnychgdyby nie było żadnych innychnie było żadnych innych dowodówsam kciuk przekonałby mnie okciuk przekonałby mnie o istnieniuprzekonałby mnie o istnieniu boga

Na­wet gdy­by nie było żad­nych in­nych do­wodów, sam kciuk prze­konałby mnie o is­tnieniu Boga.Gdyby nawet Boga nie było, należało by Go wymyślić.Gdyby wynik wojny można było przewidzieć, żadnych by nie było.Ale przerwał mi i stając jakby na baczność, upomniał mnie po raz ostatni, pytając, czy wierzę w Boga. Odpowiedziałem, że nie. Usiadł oburzony. Powiedział, że to niemożliwe, że wszyscy ludzie wierzą w Boga, nawet ci, którzy odwracają się od Jego oblicza. Jest tego pewien i gdyby przyszło mu w to kiedyś zwątpić, jego życie nie miałoby sensu.Gdyby nie było Boga, świat byłby skandalem.Gdyby można było wierzyć w Boga nie kochając Go, nie możnaby Go kochać.