Nawet jej niestałość i jej kaprysy równoważą zawsze powagę i nazbyt rozsądną stałość mężczyzny, przejmując wszakże od niego nieco tych cech. Tak więc wady jednej płci i nadużycia drugiej kompensują się nawzajem. W porządku naturalnym mężczyzna bez kobiety i kobieta bez mężczyzny są istotami niedoskonałymi. Ale im więcej jest kontrastu w ich charakterach, tym więcej jest w ich związku harmonii.


nawet-jej-niestałość-i-jej-kaprysy-równoważą-zawsze-powagę-i-nazbyt-rozsądną-stałość-mężczyzny-przejmując-wszakże-od-niego-nieco-tych
bernardin de saint-pierrenawetjejniestałośćkaprysyrównoważązawszepowagęnazbytrozsądnąstałośćmężczyznyprzejmującwszakżeodniegoniecotychcechtakwięcwadyjednejpłcinadużyciadrugiejkompensująsięnawzajemporządkunaturalnymmężczyznabezkobietykobietamężczyznyistotaminiedoskonałymialeimwięcejjestkontrastuichcharakterachtymzwiązkuharmoniinawet jejjej niestałośćniestałość ii jejjej kaprysykaprysy równoważąrównoważą zawszezawsze powagępowagę ii nazbytnazbyt rozsądnąrozsądną stałośćstałość mężczyznyprzejmując wszakżewszakże odod niegoniego nieconieco tychtych cechtak więcwięc wadywady jednejjednej płcipłci ii nadużycianadużycia drugiejdrugiej kompensująkompensują sięsię nawzajemw porządkuporządku naturalnymnaturalnym mężczyznamężczyzna bezbez kobietykobiety ii kobietakobieta bezbez mężczyznymężczyzny sąsą istotamiistotami niedoskonałymiale imim więcejwięcej jestjest kontrastukontrastu ww ichich charakterachtym więcejwięcej jestjest ww ichich związkuzwiązku harmoniinawet jej niestałośćjej niestałość iniestałość i jeji jej kaprysyjej kaprysy równoważąkaprysy równoważą zawszerównoważą zawsze powagęzawsze powagę ipowagę i nazbyti nazbyt rozsądnąnazbyt rozsądną stałośćrozsądną stałość mężczyznyprzejmując wszakże odwszakże od niegood niego nieconiego nieco tychnieco tych cechtak więc wadywięc wady jednejwady jednej płcijednej płci ipłci i nadużyciai nadużycia drugiejnadużycia drugiej kompensujądrugiej kompensują siękompensują się nawzajemw porządku naturalnymporządku naturalnym mężczyznanaturalnym mężczyzna bezmężczyzna bez kobietybez kobiety ikobiety i kobietai kobieta bezkobieta bez mężczyznybez mężczyzny sąmężczyzny są istotamisą istotami niedoskonałymiale im więcejim więcej jestwięcej jest kontrastujest kontrastu wkontrastu w ichw ich charakterachtym więcej jestwięcej jest wjest w ichw ich związkuich związku harmonii

Kobieta bez mężczyzny więdnieje, a mężczyzna bez kobiety szaleje. -Anonim
kobieta-bez-mężczyzny-więdnieje-a-mężczyzna-bez-kobiety-szaleje
Kobieta zła niewarta najgorszego mężczyzny, ale najlepszy mężczyzna niewart jest kobiety dobrej. -Henryk Sienkiewicz
kobieta-zła-niewarta-najgorszego-mężczyzny-ale-najlepszy-mężczyzna-niewart-jest-kobiety-dobrej
Tak naprawdę to mężczyzna szuka kobiety, kobieta mężczyzny, a nie człowiek człowieka. -Teresa Nietyksza
tak-naprawdę-to-mężczyzna-szuka-kobiety-kobieta-mężczyzny-a-nie-człowiek-człowieka
Kobieta bez mężczyzny jest jak łódź bez żagla. -Andrzej Urbańczyk
kobieta-bez-mężczyzny-jest-jak-łódź-bez-żagla
Kobieta bez mężczyzny jest jak ryba bez roweru. -Anonim
kobieta-bez-mężczyzny-jest-jak-ryba-bez-roweru