Nawet lis w potrzasku zbaranieje.


nawet-lis-w-potrzasku-zbaranieje
mieczysław miszewskinawetlispotrzaskuzbaraniejenawet lislis ww potrzaskupotrzasku zbaraniejenawet lis wlis w potrzaskuw potrzasku zbaraniejenawet lis w potrzaskulis w potrzasku zbaraniejenawet lis w potrzasku zbaranieje

Lis: Nawet lis w potrzasku zbaranieje.Na­wet lis w pot­rzas­ku zbaranieje.Za książką kry­je się autor. Je­go pi­sanie jest więc zaw­sze lis­tem do czy­tel­ni­ka. Pisze­my zaz­wyczaj lis­ty do przy­jaciół. Książka jest lis­tem auto­ra do przyjaciela.O war­tości człowieka świad­czy lis­ta je­go przy­jaciół, o po­pular­ności – lis­ta je­go wrogów.Ar­tysta piszący dla poklasku, znaj­du­je się w sławy potrzasku.Pe­wien lis­to­nosz w Kalkucie, no­sił do pra­cy papucie. To jest fakt oczywisty, prze­cież noszę w nich lis­ty - tak tłumaczył sąsiadom w Kalkucie. ® by Mrs Vercetti