Nawet najlepsi nie uczą się sami miłości: aby przejść do porządku nad zmiennością ludzi, ich wadami, a zwłaszcza głupotą, trzeba posiąść tajemnicę miłości, której świat dzisiejszy nie zna. I dopóki nie odnajdzie tej tajemnicy, na próżno będziecie usiłowali zmienić ludzkie losy.


nawet-najlepsi-nie-uczą-ę-sami-miłoś-aby-przejść-do-porządku-nad-zmiennośą-ludzi-ich-wadami-a-zwłaszcza-głupotą-trzeba-posiąść
francois mauriacnawetnajlepsinieucząsięsamimiłościabyprzejśćdoporządkunadzmiennościąludziichwadamizwłaszczagłupotątrzebaposiąśćtajemnicęmiłościktórejświatdzisiejszyznadopókiodnajdzietejtajemnicynapróżnobędziecieusiłowalizmienićludzkielosynawet najlepsinajlepsi nienie ucząuczą sięsię samisami miłościaby przejśćprzejść dodo porządkuporządku nadnad zmiennościązmiennością ludziich wadamizwłaszcza głupotątrzeba posiąśćposiąść tajemnicętajemnicę miłościktórej światświat dzisiejszydzisiejszy nienie znai dopókidopóki nienie odnajdzieodnajdzie tejtej tajemnicyna próżnopróżno będzieciebędziecie usiłowaliusiłowali zmienićzmienić ludzkieludzkie losynawet najlepsi nienajlepsi nie ucząnie uczą sięuczą się samisię sami miłościaby przejść doprzejść do porządkudo porządku nadporządku nad zmiennościąnad zmiennością ludzia zwłaszcza głupotątrzeba posiąść tajemnicęposiąść tajemnicę miłościktórej świat dzisiejszyświat dzisiejszy niedzisiejszy nie znai dopóki niedopóki nie odnajdzienie odnajdzie tejodnajdzie tej tajemnicyna próżno będzieciepróżno będziecie usiłowalibędziecie usiłowali zmienićusiłowali zmienić ludzkiezmienić ludzkie losy

Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w której człowiek staje się darem.Jeśli nie będziecie używać oczu waszych po to, aby widzieć, to będziecie używać ich po to, aby płakać.Niestety, piękne grzechy miłości odeszły już w świat ballad romantycznych. Świat dzisiejszy grzeszy już tylko bezmiłością.Kto miłości nie zna­lazł już jej nie odnajdzie, Kto na nią wciąż cze­ka ni­kogo nie kocha, spróbuj nie chcieć jej wca­le - wte­dy przyj­dzie sama.Miłości się nie szu­ka, ona sa­ma nas odnajdzie.Nawet bogowie walczą z głupotą na próżno.