Nawet religia umiera z chwilą, gdy przeobraża się w obrządek. Zbyt łatwo zaiste poświęcamy na tych ołtarzach autentyczność i wagę naszego istnienia.


nawet-religia-umiera-z-chwilą-gdy-przeobraża-ę-w-obrządek-zbyt-łatwo-zaiste-poświęcamy-na-tych-ołtarzach-autentyczność-i-wagę-naszego
witold gombrowicznawetreligiaumierachwilągdyprzeobrażasięobrządekzbytłatwozaistepoświęcamynatychołtarzachautentycznośćwagęnaszegoistnienianawet religiareligia umieraumiera zz chwilągdy przeobrażaprzeobraża sięw obrządekzbyt łatwołatwo zaistezaiste poświęcamypoświęcamy nana tychtych ołtarzachołtarzach autentycznośćautentyczność ii wagęwagę naszegonaszego istnienianawet religia umierareligia umiera zumiera z chwilągdy przeobraża sięprzeobraża się wsię w obrządekzbyt łatwo zaistełatwo zaiste poświęcamyzaiste poświęcamy napoświęcamy na tychna tych ołtarzachtych ołtarzach autentycznośćołtarzach autentyczność iautentyczność i wagęi wagę naszegowagę naszego istnienianawet religia umiera zreligia umiera z chwilągdy przeobraża się wprzeobraża się w obrządekzbyt łatwo zaiste poświęcamyłatwo zaiste poświęcamy nazaiste poświęcamy na tychpoświęcamy na tych ołtarzachna tych ołtarzach autentycznośćtych ołtarzach autentyczność iołtarzach autentyczność i wagęautentyczność i wagę naszegoi wagę naszego istnienianawet religia umiera z chwilągdy przeobraża się w obrządekzbyt łatwo zaiste poświęcamy nałatwo zaiste poświęcamy na tychzaiste poświęcamy na tych ołtarzachpoświęcamy na tych ołtarzach autentycznośćna tych ołtarzach autentyczność itych ołtarzach autentyczność i wagęołtarzach autentyczność i wagę naszegoautentyczność i wagę naszego istnienia

. .można się łatwo pomylić, skoro trzeba wybrać obrządek jednej religii z istniejących dwóch tysięcy. -Montesquieu
można-ę-łatwo-pomylić-skoro-trzeba-wybrać-obrządek-jednej-religii-z-istniejących-dwóch-tysięcy
Jak to zawsze bywa, że prowokujemy nieszczęścia, którym zbyt wiele poświęcamy uwagi. -George Sand
jak-to-zawsze-bywa-że-prowokujemy-nieszczęścia-którym-zbyt-wiele-poświęcamy-uwagi
Świat-zbyt-szyb­ko-umiera-ludzie-zbyt-szyb­ko ę-starzeją-i umierają-zwierzę-i rośli­ny-zbyt-szyb­ko-wy­mierają-~pa­weł-rychlica 
Gdy cierpimy, łatwo nam uwierzyć, że jesteśmy winni, a gwałtowne smutki zakłócają nawet sumienie. -Anne Louise Stael - Holstein
gdy-cierpimy-łatwo-nam-uwierzyć-że-jesteśmy-winni-a-gwałtowne-smutki-zakłócają-nawet-sumienie
Najgłębsza nawet miłość umiera, gdy nie jest dobrze pielęgnowana. -Alan Loy McGinnis
najgłębsza-nawet-miłość-umiera-gdy-nie-jest-dobrze-pielęgnowana