Nawet z martwego punktu jedynie po śmierci nie można ruszyć.


nawet-z-martwego-punktu-jedynie-po-śmierci-nie-można-ruszyć
władysław grzeszczyknawetmartwegopunktujedyniepośmierciniemożnaruszyćnawet zz martwegomartwego punktupunktu jedyniejedynie popo śmierciśmierci nienie możnamożna ruszyćnawet z martwegoz martwego punktumartwego punktu jedyniepunktu jedynie pojedynie po śmiercipo śmierci nieśmierci nie możnanie można ruszyćnawet z martwego punktuz martwego punktu jedyniemartwego punktu jedynie popunktu jedynie po śmiercijedynie po śmierci niepo śmierci nie możnaśmierci nie można ruszyćnawet z martwego punktu jedyniez martwego punktu jedynie pomartwego punktu jedynie po śmiercipunktu jedynie po śmierci niejedynie po śmierci nie możnapo śmierci nie można ruszyć

Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu.Nawet bohaterstwo nie jest, jak się zwykle mówi, przezwyciężeniem śmierci na rzecz życia; jest ono tylko dlatego piękne, że rzuca cień śmierci na życie i czyni je na nowo tajemniczym.Żyjąc w jakiejś epoce, niepodobna znaleźć punktu, z którego by można ją obserwować.Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia.Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie.Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci