Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.


nazbyt-sądzimy-szczęście-wedle-pozorów-dopatrujemy-ę-go-tam-gdzie-go-jest-najmniej-szukamy-go-tam-gdzie-go-być-nie-może
jean jacques rousseaunazbytsądzimyszczęściewedlepozorówdopatrujemysięgotamgdziejestnajmniejszukamybyćniemożenazbyt sądzimysądzimy szczęścieszczęście wedlewedle pozorówdopatrujemy sięsię gogo tamgdzie gogo jestjest najmniejszukamy gogo tamgdzie gogo byćbyć nienie możenazbyt sądzimy szczęściesądzimy szczęście wedleszczęście wedle pozorówdopatrujemy się gosię go tamgdzie go jestgo jest najmniejszukamy go tamgdzie go byćgo być niebyć nie możenazbyt sądzimy szczęście wedlesądzimy szczęście wedle pozorówdopatrujemy się go tamgdzie go jest najmniejgdzie go być niego być nie możenazbyt sądzimy szczęście wedle pozorówgdzie go być nie może

Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Pew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz...Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam gdzie się kłamstwo akceptuje.Tylko tam, gdzie jest rozmyślanie, może być zrozumienie. Tylko tam, gdzie jest zrozumienie - jest miłość.TAM GDZIE SĄ DZIECI,TAM JEST SZCZĘŚCIE:) Nie ma mas­ki, która mogłaby długo uk­ryć miłość tam, gdzie ona jest, ani udać ją tam, gdzie jej nie ma.