Nazywamy dobrem to, co powoduje lub powiększa nam przyjemność lub zmniejsza cierpienie.


nazywamy-dobrem-to-co-powoduje-lub-powiększa-nam-przyjemność-lub-zmniejsza-cierpienie
john lockenazywamydobremtocopowodujelubpowiększanamprzyjemnośćzmniejszacierpienienazywamy dobremco powodujepowoduje lublub powiększapowiększa namnam przyjemnośćprzyjemność lublub zmniejszazmniejsza cierpienieco powoduje lubpowoduje lub powiększalub powiększa nampowiększa nam przyjemnośćnam przyjemność lubprzyjemność lub zmniejszalub zmniejsza cierpienieco powoduje lub powiększapowoduje lub powiększa namlub powiększa nam przyjemnośćpowiększa nam przyjemność lubnam przyjemność lub zmniejszaprzyjemność lub zmniejsza cierpienieco powoduje lub powiększa nampowoduje lub powiększa nam przyjemnośćlub powiększa nam przyjemność lubpowiększa nam przyjemność lub zmniejszanam przyjemność lub zmniejsza cierpienie

Cnota to to, co powiększa przyjemność, a zmniejsza przykrość.Przyjemność jest sama przez się dobrem, a cierpienie złem.Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości.Doświadczenie powiększa naszą mądrość; nie zmniejsza jednak naszej głupoty.Doświadczenie powiększa naszą mądrość, nie zmniejsza jednak naszej głupoty.Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić.