Ne­ver try to out­stub­born a cat.


ne­ver-try-to out­stub­born-a cat
lazarus longne­vertryto out­stub­borna catne­ver trytry to out­stub­bornto out­stub­born a catne­ver try to out­stub­borntry to out­stub­born a catne­ver try to out­stub­born a cat

I was about to die And then you sud­denly grab my tie Sa­ving my va­gabond life Ine­vitab­le rol­ling down I ope­ned wi­de my eyes And no­ticed that your voice sounds Li­ke an an­gel's flight Next to my ears hur­ting so hard I wish I had ne­ver been born at all To not feel the yeld of spoiled world But I can­not let my li­fe go Be­cause you're the on­ly one Who can sa­ve me From myself Wszys­tkie ra­nią, os­tatnia zabija. Vul­ne­rant om­nes, ul­ti­ma ne­cat. (łac.) Rządy nie uczą się nicze­go. Tyl­ko ludzie się uczą. Go­ver­nmen­ts ne­ver learn. On­ly peop­le learn. (ang.) Pew­ne rzeczy nig­dy nie umierają; one cichną na ja­kiś czas, ale nig­dy nie umierają. So­me thin­gs ne­ver die; they just go quiet for a ti­me but ne­ver go die. (ang.) Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej. Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.) So­me thin­gs will ne­ver chan­ge. (ang.)