Ne bój się swoich wrogów - oni cię tylko mogą zabć. Ne bój się przyjaciół - oni cię tylko mogą zdradzić. Bój się obojętnych - oni nie mordują ani nie zdradzają, ale za ich mlczącym przyzwoleniem światem rządzi mord i zdrada.


ne-bój-ę-swoich-wrogów-oni-ę-tylko-mogą-zabć-ne-bój-ę-przyjaciół-oni-ę-tylko-mogą-zdradzić-bój-ę-obojętnych-oni-nie-mordują
anonimnebójsięswoichwrogówoniciętylkomogązabćprzyjaciółzdradzićbójobojętnychniemordująanizdradzająalezaichmlczącymprzyzwoleniemświatemrządzimordzdradane bójbój sięsię swoichswoich wrogówwrogówonioni cięcię tylkotylko mogąmogą zabćne bójbój sięsię przyjaciółprzyjaciółonioni cięcię tylkotylko mogąmogą zdradzićbój sięsię obojętnychobojętnychonioni nienie mordująmordują aniani nienie zdradzająale zaza ichich mlczącymmlczącym przyzwoleniemprzyzwoleniem światemświatem rządzirządzi mordmord ii zdradane bój siębój się swoichsię swoich wrogówswoich wrogówoni cięoni cię tylkocię tylko mogątylko mogą zabćne bój siębój się przyjaciółsię przyjaciółoni cięoni cię tylkocię tylko mogątylko mogą zdradzićbój się obojętnychsię obojętnychoni nieoni nie mordująnie mordują animordują ani nieani nie zdradzająale za ichza ich mlczącymich mlczącym przyzwoleniemmlczącym przyzwoleniem światemprzyzwoleniem światem rządziświatem rządzi mordrządzi mord imord i zdrada

Za każdym człowiekiem sukcesu stoi dziesięć osób, które ukształtowało, pomogło, wierzyło. Oni zawsze stoją w cieniu, służąc, ucząc i wierząc. Sukces to ich zasługa, ale wiedzą o tym tylko oniNie bój się. Strach to tchórz. Wyrzuć go z ser­ca już. Chwyć w swe ręce te­raz piłę i poćwiar­tuj ścier­wo zgniłe, nie bój się ... ... nig­dy więcej już.Nie bój się, wierz tylko.Bądź ostrożny w wyborze swojego środowiska, bo ono Cię ukształtuje. Bądź ostrożny w wyborze swoich przyjaciół, bo staniesz się taki, jak oni.Nie bój się kochać jeśli tylko wierzysz. Wspomnienia zostają na zawsze.Nie bój się życia. Uwierz, że to życie jest war­te te­go, aby je przeżyć, a two­ja wiara cię w tym umocni.