Ner­wy przestępcy to so­jusznik prawa.


ner­wy-przestępcy-to so­jusznik-prawa
tadeusz berezaner­wyprzestępcyto so­jusznikprawaner­wy przestępcyprzestępcy to so­jusznikto so­jusznik prawaner­wy przestępcy to so­jusznikprzestępcy to so­jusznik prawaner­wy przestępcy to so­jusznik prawa

Ner­vus bel­li pecunia. Pieniądz jest ner­wem wojny.Społeczeństwo przygotowuje przestępstwa, przestępcy je popełniają.Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.zde­ner­wo­wany tre­ner wrzeszczy na młode­go lek­koat­letę tre­nujące­go trójskok : - ile ra­zy mam ci pow­tarzać, że trójskok i od­ległość szes­nastu metrów masz po­konać trze­ma sko­kami, a nie jed­nym ? ! Bardziej interesują mnie prawa człowieka niż prawa kobiet.Walczymy nie o prawa ludzkie dla ludu, lecz o boskie prawa człowieka.