Ni­by doj­rzały po długiej przer­wie znów tam byłem.. tym łat­wiej stwier­dzić mogę, że to było nieunik­nione, a ludzi ska­zanych na uli­ce naj­bar­dziej unie­szczęśli­wiają rządzące tam re­guły.. Podłe, narzu­cone, wiele sil­niej­sze od zgro­madzo­nego dob­ra, re­guły ta­kie jak: -Każdy ma rację więc rację mu­si mieć pięść, -mówisz twar­do al­bo cię nie ma, niepew­ność roz­pa­kuj w domu.. I ta że, nikt im bied­nym nie zab­ro­ni żyć bogato.


ni­by-doj­rzały-po długiej-przer­wie-znów-tam-byłem-tym-łat­wiej-stwier­dzić-mogę-że to było-nieunik­nione-a ludzi-ska­zanych
smurf007ni­bydoj­rzałypo długiejprzer­wieznówtambyłemtymłat­wiejstwier­dzićmogęże to byłonieunik­nionea ludziska­zanychna uli­cenaj­bar­dziejunie­szczęśli­wiająrządzącere­gułypodłenarzu­conewielesil­niej­szeod zgro­madzo­negodob­rare­gułyta­kiejakkażdyma racjęwięcracjęmu­simiećpięśćmówisztwar­doal­bocięnie maniepew­nośćroz­pa­kujw domuta żeniktim bied­nymnie zab­ro­niżyćbogatoni­by doj­rzałydoj­rzały po długiejpo długiej przer­wieprzer­wie znówznów tamtam byłemtym łat­wiejłat­wiej stwier­dzićstwier­dzić mogęże to było nieunik­nionea ludzi ska­zanychska­zanych na uli­cena uli­ce naj­bar­dziejnaj­bar­dziej unie­szczęśli­wiająunie­szczęśli­wiają rządzącerządzące tamtam re­guływiele sil­niej­szesil­niej­sze od zgro­madzo­negood zgro­madzo­nego dob­rare­guły ta­kieta­kie jakkażdy ma racjęma rację więcwięc racjęrację mu­simu­si miećmieć pięśćmówisz twar­dotwar­do al­boal­bo cięcię nie maniepew­ność roz­pa­kujroz­pa­kuj w domui ta żenikt im bied­nymim bied­nym nie zab­ro­ninie zab­ro­ni żyćżyć bogatoni­by doj­rzały po długiejdoj­rzały po długiej przer­wiepo długiej przer­wie znówprzer­wie znów tamznów tam byłemtym łat­wiej stwier­dzićłat­wiej stwier­dzić mogęa ludzi ska­zanych na uli­ceska­zanych na uli­ce naj­bar­dziejna uli­ce naj­bar­dziej unie­szczęśli­wiająnaj­bar­dziej unie­szczęśli­wiają rządząceunie­szczęśli­wiają rządzące tamrządzące tam re­guływiele sil­niej­sze od zgro­madzo­negosil­niej­sze od zgro­madzo­nego dob­rare­guły ta­kie jakkażdy ma rację więcma rację więc racjęwięc rację mu­sirację mu­si miećmu­si mieć pięśćmówisz twar­do al­botwar­do al­bo cięal­bo cię nie maniepew­ność roz­pa­kuj w domunikt im bied­nym nie zab­ro­niim bied­nym nie zab­ro­ni żyćnie zab­ro­ni żyć bogato

Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć.Moimi naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi są ludzie, przy których czuję że wzras­tam. Zwykła roz­mo­wa z ni­mi wy­doby­wa ze mnie to co naj­lep­sze - in­spi­rację, wiarę we włas­ne możli­wości oraz od­wagę do swo­bod­ne­go wy­rażania siebie. Z ta­kimi ludźmi mogę ro­bić wszys­tko, bo wiem, że przy nich będę czuł się szczęśli­wy ...Pew­ne­go ra­zu, kiedy Du­mas wrócił z proszo­nego obiadu, je­go syn zapytał: - No i jak tam, we­soło było? - Bar­dzo - od­po­wie­dział oj­ciec - ale gdy­by mnie tam nie było, to umarłbym z nudów.Tęsknię... A im sil­niej tęsknię, tym bar­dziej ta tęsknota lep­kie ma ręce. Milczę... A im dłużej milczę, tym głośniej to milczenie zda­je się krzyczeć. Kocham... A im sil­niej kocham, tym mniej jest mnie w roz­sy­panych prochach...Życie jest sumą chwil ja­kie przeżywa­my, emoc­ji ja­kie od­czu­wamy i ludzi ja­kich w nim spo­tyka­my. Lecz to, co naj­bar­dziej je ok­reśla, to to, czy w chwi­li os­ta­tecznej odej­dziemy szczęśli­wie, żałując, że to już ko­niec naszej ziem­skiej podróży, czy z ulgą stwier­dzi­my, że to na­reszcie już koniec.Po­lityk mu­si mieć grub­szą skórę i świado­mość, że ludzie mają z re­guły jak naj­gor­sze wyob­rażenia o politykach.