Ni­kogo nie wy­kar­misz na pus­tej pier­si mle­kiem z pal­ca wyssanym.


ni­kogo-nie wy­kar­misz-na pus­tej-pier­-mle­kiem-z pal­ca-wyssanym
alfa centaurini­kogonie wy­kar­miszna pus­tejpier­simle­kiemz pal­cawyssanymni­kogo nie wy­kar­misznie wy­kar­misz na pus­tejna pus­tej pier­sipier­si mle­kiemmle­kiem z pal­caz pal­ca wyssanymni­kogo nie wy­kar­misz na pus­tejnie wy­kar­misz na pus­tej pier­sina pus­tej pier­si mle­kiempier­si mle­kiem z pal­camle­kiem z pal­ca wyssanymni­kogo nie wy­kar­misz na pus­tej pier­sinie wy­kar­misz na pus­tej pier­si mle­kiemna pus­tej pier­si mle­kiem z pal­capier­si mle­kiem z pal­ca wyssanymni­kogo nie wy­kar­misz na pus­tej pier­si mle­kiemnie wy­kar­misz na pus­tej pier­si mle­kiem z pal­cana pus­tej pier­si mle­kiem z pal­ca wyssanym

Szcze­rym uśmiechem na­kar­misz głodną duszę. Jak kromką chleba. K.A.Sz. 05.08.2015r.Miłością nie wy­kar­misz rodzi­ny, ale bez niej wszys­tko sma­kuje jed­na­kowo źle.sa­mot­ność jest wszys­tkim co nas otacza. przyczyną, wnios­kiem i pod­su­mowa­niem. kreską pod wy­darze­niem, pier­wszym i os­tatnim słowem, wy­par­ciem pa­mięci, myślą w pus­tej szklan­ce, na­baz­gra­nym prag­nieniem na twarzy i błędem, błędem prze­de wszys­tkim jest sa­mot­ność. po­wiet­rzem tak ciężkim, że trującym.Cze­kam na was, naj­drożsi, z każdą pier­wszą gwiazdką z niebem bet­le­jem­skim, co w pu­dełkach świeci- z ba­ran­kiem wiel­ka­noc­nym - bez was świe­czki gasną i nie ma żyć dla kogo. Ten od głupich dzieci Jak in­ni kawę lub herbatę, Mleczysław tyl­ko mle­ko pija. Jesienią, zimą, wiosną, latem. Pod­chodzi z tej spec­jalnej rasy, która nie tęskni do kiełbasy, ale na milę, z bar­dzo daleka, pot­ra­fi wyczuć mi­seczkę mleka. Bar­dzo mu zaw­sze mle­ko smakuje, za­pew­nić wszys­tkich mogę - i na­wet po no­cach się oblizuje pat­rząc na Mleczną Drogę. ® by Mrs Vercetti Pier­wsza woj­na - pal ją sześć, to już ty­le lat. Dru­ga woj­na - jeszcze dziś win­nych szu­ka świat A tej trze­ciej co chce przer­wać nasze dni, Wi­nien będziesz ty, wi­nien będziesz ty.