Ni­kogo w życiu i nig­dy, nie można spi­sać na straty!!! insp.Emi 


ni­kogo-w życiu-i nig­dy-nie można-spi­ć-na straty-inspemi 
niuszani­kogow życiui nig­dynie możnaspi­saćna stratyinspemi ni­kogo w życiuw życiu i nig­dynie można spi­saćspi­sać na stratyni­kogo w życiu i nig­dynie można spi­sać na straty

Nig­dy za dużo, ani za mało...ważne, ser­ca bogate. Krys­ty­na Sz. 29.08.2013r./insp.Niech pa­ni nig­dy ni­kogo i o nic nie pro­si! Nig­dy i o nic, tych zwłaszcza, którzy są od pa­ni potężniej­si. Sa­mi zap­ro­ponują, sa­mi wszys­tko dadzą.Występując in­cogni­to można po­malo­wać gwiaz­dki choćby i pełnią księżyca insp Ba­gaż można opi­sać ja­ko skrzyżowa­nie wa­liz­ki z ma­niakal­nym mordercą.Można odeb­rać mi światło, bym już nig­dy nic nie uj­rzała... Można związać me ciało, bym już nig­dy więcej nie uciekła... Można też odeb­rać mi zmysły, bym przes­tała odróżniać sny od rzeczy­wis­tości... Ale nikt nie od­bie­rze mi wyobraźni.Szczęście nie da się zde­finiować, opi­sać można je­dynie nie­szczęście. Przes­tań być nie­szczęśli­wy, to zro­zumiesz. Miłości nie można zde­finiować, brak miłości można. Kiedy pozbędziesz się bra­ku miłości – zrozumiesz.