Nic łatwiejszego, niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać.


nic-łatwiejszego-ż-zmienić-kobietę-przeciętną-w-wyjątkową-wystarczy-ją-pokochać
m. g. sarayonnicłatwiejszegoniżzmienićkobietęprzeciętnąwyjątkowąwystarczypokochaćnic łatwiejszegoniż zmienićzmienić kobietękobietę przeciętnąprzeciętną ww wyjątkowąwystarczy jąją pokochaćniż zmienić kobietęzmienić kobietę przeciętnąkobietę przeciętną wprzeciętną w wyjątkowąwystarczy ją pokochaćniż zmienić kobietę przeciętnązmienić kobietę przeciętną wkobietę przeciętną w wyjątkowąniż zmienić kobietę przeciętną wzmienić kobietę przeciętną w wyjątkową

Nic łatwiejszego niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać.Nic łat­wiej­sze­go niż zmienić ko­bietę prze­ciętną w wyjątkową. Wys­tar­czy ją pokochać.Nie ma nic łatwiejszego niż być zajętym i nic trudniejszego niż być efektywnym.Jest wielką klęską dla człowieka pokochać prawdziwie i głęboko cudzą żonę, choćby to była żona najpospolitszego i najmarniejszego człowieka - ale prawdziwym nadmiarem nieszczęścia jest pokochać kobietę cnotliwą.Aby pokochać jakąś rzecz, wystarczy sobie powiedzieć, że można ją utracić.Nie ma na świecie nic trudniejszego nad szczerość i nic łatwiejszego nad pochlebstwo.