Nic, co ja­ko poez­ja jest har­mo­nij­nie skom­po­nowa­ne, nie da się z da­nego języ­ka przełożyć na dru­gi bez całko­witej ut­ra­ty wdzięku i harmonii.


nic-co ja­ko-poez­ja-jest har­mo­nij­nie-skom­po­nowa­ne-nie da ę-z da­nego-języ­ka-przełożyć-na dru­gi-bez-całko­witej
alighieri dantenicco ja­kopoez­jajest har­mo­nij­nieskom­po­nowa­nenie da sięz da­negojęzy­kaprzełożyćna dru­gibezcałko­witejut­ra­tywdziękui harmoniico ja­ko poez­japoez­ja jest har­mo­nij­niejest har­mo­nij­nie skom­po­nowa­nenie da się z da­negoz da­nego języ­kajęzy­ka przełożyćprzełożyć na dru­gina dru­gi bezbez całko­witejcałko­witej ut­ra­tyut­ra­ty wdziękuwdzięku i harmoniico ja­ko poez­ja jest har­mo­nij­niepoez­ja jest har­mo­nij­nie skom­po­nowa­nenie da się z da­nego języ­kaz da­nego języ­ka przełożyćjęzy­ka przełożyć na dru­giprzełożyć na dru­gi bezna dru­gi bez całko­witejbez całko­witej ut­ra­tycałko­witej ut­ra­ty wdziękuut­ra­ty wdzięku i harmonii

Nic, co jako poezja jest harmonijnie skomponowane, nie da się z danego języka przełożyć na drugi bez całkowitej utraty wdzięku i harmonii.Har­mo­nia ma przy­wilej, ryt­mu i wdzięku, więc cóż za mar­notras­two byłoby o nią nie dbać ...Choćbyś przeg­rał całko­wicie, zbierz się, zgar­nij, zacznij od no­wa! Spróbuj bu­dować na tym, co w to­bie jest z Boga.Nig­dy nie oszu­kuję i nie kradnę. Nie noszę także cy­lin­dra do płaszcza i nie wci­nam ba­nanów idąc ulicą, bo dżen­telmen nie ro­bi żad­nej z tych rzeczy. Zro­biłbym jed­no tak sa­mo niechętnie jak dru­gie – bo jed­no i dru­gie jest sprawą har­mo­nii i dob­re­go smaku.Piękno bez wdzięku jest jak haczyk bez przynęty.Piękność bez wdzięku jest jak haczyk bez przynęty.