Nic, co jako poezja jest harmonijnie skomponowane, nie da się z danego języka przełożyć na drugi bez całkowitej utraty wdzięku i harmonii.


nic-co-jako-poezja-jest-harmonijnie-skomponowane-nie-da-ę-z-danego-języka-przełożyć-na-drugi-bez-całkowitej-utraty-wdzięku-i-harmonii
alighieri danteniccojakopoezjajestharmonijnieskomponowaneniedasiędanegojęzykaprzełożyćnadrugibezcałkowitejutratywdziękuharmoniico jakojako poezjapoezja jestjest harmonijnieharmonijnie skomponowanenie dada sięz danegodanego językajęzyka przełożyćprzełożyć nana drugidrugi bezbez całkowitejcałkowitej utratyutraty wdziękuwdzięku ii harmoniico jako poezjajako poezja jestpoezja jest harmonijniejest harmonijnie skomponowanenie da sięda się zsię z danegoz danego językadanego języka przełożyćjęzyka przełożyć naprzełożyć na drugina drugi bezdrugi bez całkowitejbez całkowitej utratycałkowitej utraty wdziękuutraty wdzięku iwdzięku i harmoniico jako poezja jestjako poezja jest harmonijniepoezja jest harmonijnie skomponowanenie da się zda się z danegosię z danego językaz danego języka przełożyćdanego języka przełożyć najęzyka przełożyć na drugiprzełożyć na drugi bezna drugi bez całkowitejdrugi bez całkowitej utratybez całkowitej utraty wdziękucałkowitej utraty wdzięku iutraty wdzięku i harmoniico jako poezja jest harmonijniejako poezja jest harmonijnie skomponowanenie da się z danegoda się z danego językasię z danego języka przełożyćz danego języka przełożyć nadanego języka przełożyć na drugijęzyka przełożyć na drugi bezprzełożyć na drugi bez całkowitejna drugi bez całkowitej utratydrugi bez całkowitej utraty wdziękubez całkowitej utraty wdzięku icałkowitej utraty wdzięku i harmonii

Nic, co ja­ko poez­ja jest har­mo­nij­nie skom­po­nowa­ne, nie da się z da­nego języ­ka przełożyć na dru­gi bez całko­witej ut­ra­ty wdzięku i harmonii.Człowiek rozumny jest rządcą języka. Bez woli jego nic z ust nie wynika.Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.Piękno bez wdzięku jest jak haczyk bez przynęty.Piękność bez wdzięku jest jak haczyk bez przynęty.Nie da się kochać całą duszą bez uszczuplenia, a nawet utraty tego, co się kocha, ponieważ treścią życia jest znikanie.