Nic człowieko­wi nie wy­daje się piękniej­sze niż człowiek.


nic-człowieko­wi-nie wy­daje ę-piękniej­sze-ż-człowiek
cyceronnicczłowieko­winie wy­daje siępiękniej­szeniżczłowieknic człowieko­wiczłowieko­wi nie wy­daje sięnie wy­daje się piękniej­szepiękniej­sze niżniż człowieknic człowieko­wi nie wy­daje sięczłowieko­wi nie wy­daje się piękniej­szenie wy­daje się piękniej­sze niżpiękniej­sze niż człowieknic człowieko­wi nie wy­daje się piękniej­szeczłowieko­wi nie wy­daje się piękniej­sze niżnie wy­daje się piękniej­sze niż człowieknic człowieko­wi nie wy­daje się piękniej­sze niżczłowieko­wi nie wy­daje się piękniej­sze niż człowiek

Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Nie ma nic piękniej­sze­go jak człowiek czy­nu zdol­ny do myśle­nia i uczucia. -Elzenberg Henryk
nie- nic-piękniej­sze­go-jak człowiek-czy­nu-zdol­ny-do myś­nia-i uczucia
Człowieko­wi wy­daje się cza­sem, że nic nie znaczy. Po­pat­rz ilu płacze za ty­mi co odeszli... -Majka_Majdan
człowieko­wi-wy­daje ę-cza­sem-że nic-nie znaczy-po­pat­rz ilu-płacze-za ty­mi-co odeszli
Nie ma nic piękniej­sze­go na woj­nie niż ran­ny śpiewający żołnierz. -Chemicals
nie- nic-piękniej­sze­go-na woj­nie-ż-ran­ny-śpiewający-żołnierz
Każdy człowiek czu­je in­styn­ktow­nie, że wszys­tkie naj­piękniej­sze wspom­nienia ważą mniej niż jed­na słod­ka chwi­la miłości. -James Russell Lowell
każdy-człowiek-czu­-in­styn­ktow­nie-że wszys­tkie-naj­piękniej­sze-wspom­nienia-ważą-mniej-ż-jed­na-słod­ka-chwi­-miłoś