Nic gor­sze­go niż na­mol­ny mężczyz­na, co się do swo­jej upier­dli­wości nie przyzna.


nic-gor­sze­go-ż-na­mol­ny-mężczyz­na-co ę-do swo­jej-upier­dli­woś-nie przyzna
redrosenicgor­sze­goniżna­mol­nymężczyz­naco siędo swo­jejupier­dli­wościnie przyznanic gor­sze­gogor­sze­go niżniż na­mol­nyna­mol­ny mężczyz­naco się do swo­jejdo swo­jej upier­dli­wościupier­dli­wości nie przyznanic gor­sze­go niżgor­sze­go niż na­mol­nyniż na­mol­ny mężczyz­naco się do swo­jej upier­dli­woścido swo­jej upier­dli­wości nie przyznanic gor­sze­go niż na­mol­nygor­sze­go niż na­mol­ny mężczyz­naco się do swo­jej upier­dli­wości nie przyznanic gor­sze­go niż na­mol­ny mężczyz­na

Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać.I. Wpierw os­karżaj o zło te­go, który nie umie się bro­nić lub ma mniej­sze możli­wości obrony II. Twój ból jest zaw­sze większy niż bliźniego III. Każdy, kto myśli inaczej niż ty to twój wróg, bo two­ja rac­ja jest je­dyną słuszną IV. Potępiaj sku­tek, a nie przyczynę zła V. Wa­dy bliźniego mnóż przez swo­je krzyw­dy wszel­kie, a zasługi dziel między siebie Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota.Nie ma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­go nieszczęścia.Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem.