Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać.


nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
sławomir mrożekniclep­sze­goczłowieknie możezro­bićczłowieko­winiżuwol­nićgo od bólui nicgor­sze­gomu bólzadaćnic lep­sze­golep­sze­go człowiekczłowiek nie możenie może zro­bićzro­bić człowieko­winiż uwol­nićuwol­nić go od bólui nic gor­sze­goniż mu bólmu ból zadaćnic lep­sze­go człowieklep­sze­go człowiek nie możeczłowiek nie może zro­bićnie może zro­bić człowieko­winiż uwol­nić go od bóluniż mu ból zadaćnic lep­sze­go człowiek nie możelep­sze­go człowiek nie może zro­bićczłowiek nie może zro­bić człowieko­winic lep­sze­go człowiek nie może zro­bićlep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi

Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek... -efa198711
nieg­dyś-uważałam-że co­kol­wiek-jest lep­sze-ż-nic-dziś wiem-że cza­sem-nic-by­wa-lep­sze-ż-cokolwiek
Nic człowieko­wi nie wy­daje się piękniej­sze niż człowiek. -Cyceron
nic-człowieko­wi-nie wy­daje ę-piękniej­sze-ż-człowiek
Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem. -Cornelia Funke
ser­-jest słabe-i zmien­ne-łak­nie-tyl­ko-miłoś-i nie  nic-gor­sze­go-ż-uczy­ć- włas­nym-mistrzem
Żaden praw­dzi­wy prob­lem nie może być roz­wiąza­ny, naj­lep­sze, co można dla niego zro­bić, to za­pew­nić mu trwanie. -Charles de Gaulle
Żaden-praw­dzi­wy-prob­lem-nie może-być-roz­wiąza­ny-naj­lep­sze-co można-dla-niego-zro­bić-to za­pew­ć-mu trwanie