Nic lepszego nad zwyciężenie lenistwa dobrą książką.


nic-lepszego-nad-zwyciężenie-lenistwa-dobrą-książką
villamorniclepszegonadzwyciężenielenistwadobrąksiążkąnic lepszegolepszego nadnad zwyciężeniezwyciężenie lenistwalenistwa dobrądobrą książkąnic lepszego nadlepszego nad zwyciężenienad zwyciężenie lenistwazwyciężenie lenistwa dobrąlenistwa dobrą książkąnic lepszego nad zwyciężenielepszego nad zwyciężenie lenistwanad zwyciężenie lenistwa dobrązwyciężenie lenistwa dobrą książkąnic lepszego nad zwyciężenie lenistwalepszego nad zwyciężenie lenistwa dobrąnad zwyciężenie lenistwa dobrą książką

Nie ma nic lepszego nad wodą.Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Dobra książka to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy.Nie ma nic lepszego od milczenia.Zgoda: Nie ma nic lepszego od zgody.Ludzie prze­bywają w hałasie bojąc się ciszy, która jak naj­lep­sza książka zmusza do ref­lek­sji nad sa­mym sobą. Jak dob­ry hor­ror urzeczy­wis­tnia strach, jak dob­ra książka psycho­logiczna wpro­wadza w stan głębo­kiej zadumy.