Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone jak rozum: każdy wierzy, że otrzymał go wystarczającą ilość.


nic-na-świecie-nie-jest-tak-sprawiedliwie-rozdzielone-jak-rozum-każdy-wierzy-że-otrzymał-go-wystarczającą-ilość
jacques tatinicnaświecieniejesttaksprawiedliwierozdzielonejakrozumkażdywierzyżeotrzymałgowystarczającąilośćnic nana świecieświecie nienie jestjest taktak sprawiedliwiesprawiedliwie rozdzielonerozdzielone jakjak rozumkażdy wierzyże otrzymałotrzymał gogo wystarczającąwystarczającą ilośćnic na świeciena świecie nieświecie nie jestnie jest takjest tak sprawiedliwietak sprawiedliwie rozdzielonesprawiedliwie rozdzielone jakrozdzielone jak rozumże otrzymał gootrzymał go wystarczającągo wystarczającą ilośćnic na świecie niena świecie nie jestświecie nie jest taknie jest tak sprawiedliwiejest tak sprawiedliwie rozdzielonetak sprawiedliwie rozdzielone jaksprawiedliwie rozdzielone jak rozumże otrzymał go wystarczającąotrzymał go wystarczającą ilośćnic na świecie nie jestna świecie nie jest takświecie nie jest tak sprawiedliwienie jest tak sprawiedliwie rozdzielonejest tak sprawiedliwie rozdzielone jaktak sprawiedliwie rozdzielone jak rozumże otrzymał go wystarczającą ilość

Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone, jak rozum; każdy uważa, że ma go dosyć.Nic na świecie nie jest tak spra­wied­li­wie roz­dzielo­ne, jak ro­zum; każdy uważa, że ma go dosyć.W nic innego nie wierzy się tak mocno jak w to, co nieznane i niezbadane.Nic na świecie nie wymaga takiej obrony jak prawda. Nic w ciągu wieków nie doznało tylu gwałtów. I nic nie dzieliło tak ludzi jak ten gwałt.Nie ma na świecie nic tak słodkiego jak miłość. Zaraz po miłości najsłodsza jest nienawiść.