Nic na świecie nie wymaga takiej obrony jak prawda. Nic w ciągu wieków nie doznało tylu gwałtów. I nic nie dzieliło tak ludzi jak ten gwałt.


nic-na-świecie-nie-wymaga-takiej-obrony-jak-prawda-nic-w-ągu-wieków-nie-doznało-tylu-gwałtów-i-nic-nie-dzieliło-tak-ludzi-jak-ten-gwałt
stanisława fleszarowa - muskatnicnaświecieniewymagatakiejobronyjakprawdaciąguwiekówdoznałotylugwałtównicdzieliłotakludzitengwałtnic nana świecieświecie nienie wymagawymaga takiejtakiej obronyobrony jakjak prawdanic ww ciąguciągu wiekówwieków nienie doznałodoznało tylutylu gwałtówi nicnic nienie dzieliłodzieliło taktak ludziludzi jakjak tenten gwałtnic na świeciena świecie nieświecie nie wymaganie wymaga takiejwymaga takiej obronytakiej obrony jakobrony jak prawdanic w ciąguw ciągu wiekówciągu wieków niewieków nie doznałonie doznało tyludoznało tylu gwałtówi nic nienic nie dzieliłonie dzieliło takdzieliło tak ludzitak ludzi jakludzi jak tenjak ten gwałtnic na świecie niena świecie nie wymagaświecie nie wymaga takiejnie wymaga takiej obronywymaga takiej obrony jaktakiej obrony jak prawdanic w ciągu wiekóww ciągu wieków nieciągu wieków nie doznałowieków nie doznało tylunie doznało tylu gwałtówi nic nie dzieliłonic nie dzieliło taknie dzieliło tak ludzidzieliło tak ludzi jaktak ludzi jak tenludzi jak ten gwałtnic na świecie nie wymagana świecie nie wymaga takiejświecie nie wymaga takiej obronynie wymaga takiej obrony jakwymaga takiej obrony jak prawdanic w ciągu wieków niew ciągu wieków nie doznałociągu wieków nie doznało tyluwieków nie doznało tylu gwałtówi nic nie dzieliło taknic nie dzieliło tak ludzinie dzieliło tak ludzi jakdzieliło tak ludzi jak tentak ludzi jak ten gwałt

Nic ludzi tak nie gorszy jak prawda. Czasem nasuwa się myśl, że dla uniknięcia publicznego zgorszenia trzeba unikać prawdy. -Stefan Kisielewski
nic-ludzi-tak-nie-gorszy-jak-prawda-czasem-nasuwa-ę-myśl-że-dla-uniknięcia-publicznego-zgorszenia-trzeba-unikać-prawdy
Nikt nie śledzi tak bacznie postępowania innych ludzi jak ten, komu nic do tego. -Wiktor Hugo
nikt-nie-śledzi-tak-bacznie-postępowania-innych-ludzi-jak-ten-komu-nic-do-tego
Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd. -Anonim
nic-tak-nie-zdobi-kobiety-jak-wstyd-i-nic-tak-jej-nie-poniża-jak-bezwstyd
Nic nie jest tak nud­ne jak prawda. -Charles Bukowski
nic-nie jest tak-nud­ne-jak prawda