Nic na świecie nie wymaga takiej obrony jak prawda. Nic w ciągu wieków nie doznało tylu gwałtów. I nic nie dzieliło tak ludzi jak ten gwałt.


nic-na-świecie-nie-wymaga-takiej-obrony-jak-prawda-nic-w-ągu-wieków-nie-doznało-tylu-gwałtów-i-nic-nie-dzieliło-tak-ludzi-jak-ten-gwałt
stanisława fleszarowa - muskatnicnaświecieniewymagatakiejobronyjakprawdaciąguwiekówdoznałotylugwałtównicdzieliłotakludzitengwałtnic nana świecieświecie nienie wymagawymaga takiejtakiej obronyobrony jakjak prawdanic ww ciąguciągu wiekówwieków nienie doznałodoznało tylutylu gwałtówi nicnic nienie dzieliłodzieliło taktak ludziludzi jakjak tenten gwałtnic na świeciena świecie nieświecie nie wymaganie wymaga takiejwymaga takiej obronytakiej obrony jakobrony jak prawdanic w ciąguw ciągu wiekówciągu wieków niewieków nie doznałonie doznało tyludoznało tylu gwałtówi nic nienic nie dzieliłonie dzieliło takdzieliło tak ludzitak ludzi jakludzi jak tenjak ten gwałtnic na świecie niena świecie nie wymagaświecie nie wymaga takiejnie wymaga takiej obronywymaga takiej obrony jaktakiej obrony jak prawdanic w ciągu wiekóww ciągu wieków nieciągu wieków nie doznałowieków nie doznało tylunie doznało tylu gwałtówi nic nie dzieliłonic nie dzieliło taknie dzieliło tak ludzidzieliło tak ludzi jaktak ludzi jak tenludzi jak ten gwałtnic na świecie nie wymagana świecie nie wymaga takiejświecie nie wymaga takiej obronynie wymaga takiej obrony jakwymaga takiej obrony jak prawdanic w ciągu wieków niew ciągu wieków nie doznałociągu wieków nie doznało tyluwieków nie doznało tylu gwałtówi nic nie dzieliło taknic nie dzieliło tak ludzinie dzieliło tak ludzi jakdzieliło tak ludzi jak tentak ludzi jak ten gwałt

wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Nic ludzi tak nie gorszy jak prawda. Czasem nasuwa się myśl, że dla uniknięcia publicznego zgorszenia trzeba unikać prawdy.Nikt nie śledzi tak bacznie postępowania innych ludzi jak ten, komu nic do tego.Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd.Nic nie jest tak nud­ne jak prawda.Zep­sułeś mo­je za­sady gry Gry którą na­zywa­my życie Te­raz wszys­tko przegrałam nie mam nic a ty stoisz przy mnie jak gdy­by nig­dy nic i mówisz że się nic nie stało że kiedyś zro­zumiem dlacze­go tak postąpiłeś