Nic nap­rawdę war­tościowe­go nie pow­sta­je z przymusu.


nic-nap­rawdę-war­tościowe­go-nie pow­sta­-z przymusu
jatojanicnap­rawdęwar­tościowe­gonie pow­sta­jez przymusunic nap­rawdęnap­rawdę war­tościowe­gowar­tościowe­go nie pow­sta­jenie pow­sta­je z przymusunic nap­rawdę war­tościowe­gonap­rawdę war­tościowe­go nie pow­sta­jewar­tościowe­go nie pow­sta­je z przymusunic nap­rawdę war­tościowe­go nie pow­sta­jenap­rawdę war­tościowe­go nie pow­sta­je z przymusunic nap­rawdę war­tościowe­go nie pow­sta­je z przymusu

Naucz się zat­rzy­mywać, bo inaczej nic war­tościowe­go cię nie dogoni.Ty nap­rawdę nie ro­zumiesz, praw­da? - rzekła. - Ja wca­le nie chcę wszys­tkiego, cze­go pragnę. Nikt te­go nie chce. Nie tak nap­rawdę. Co to za za­bawa dos­ta­wać wszys­tko, o czym się marzy, tak po pros­tu? Wte­dy to nic nie znaczy. Zu­pełnie nic.Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować.Do­piero dzięki kom­pu­terom sta­liśmy się nap­rawdę nieobliczalni.Gdy zniszczy­my miłość i przy­jaźń, cóż war­tościowe­go pozostanie? Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci...