Nic nie da się zmienić; sta­tys­tycznie wy­pada jed­na śmierć na jed­ne­go człowieka.


nic-nie da ę-zmienić-sta­tys­tycznie-wy­pada-jed­na-śmierć-na jed­ne­go-człowieka
krzysztof mętraknicnie da sięzmienićsta­tys­tyczniewy­padajed­naśmierćna jed­ne­goczłowiekanic nie da sięnie da się zmienićsta­tys­tycznie wy­padawy­pada jed­najed­na śmierćśmierć na jed­ne­gona jed­ne­go człowiekanic nie da się zmienićsta­tys­tycznie wy­pada jed­nawy­pada jed­na śmierćjed­na śmierć na jed­ne­gośmierć na jed­ne­go człowiekasta­tys­tycznie wy­pada jed­na śmierćwy­pada jed­na śmierć na jed­ne­gojed­na śmierć na jed­ne­go człowiekasta­tys­tycznie wy­pada jed­na śmierć na jed­ne­gowy­pada jed­na śmierć na jed­ne­go człowieka

Nic się nie da zmienić: statystycznie wypada jedna śmierć na jednego człowieka. -Krzysztof Mętrak
nic-ę-nie-da-zmienić-statystycznie-wypada-jedna-śmierć-na-jednego-człowieka
Sta­tys­tycznie rzecz biorąc nie na­leżę do owej statystyki. -NieBędęJulią
sta­tys­tycznie-rzecz-biorąc-nie na­żę-do owej-statystyki
Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic... -ktos-do-kochania
cza­sami-wys­tar­czy-jed­na-se­kun­da-żeby-zmienić-swo­-życia-a cza­sem-mając-ich-ty­ą-nie zmieni ę-nic
Spędza­nie ze sobą za dużo cza­su, pot­ra­fi zmienić człowieka I spra­wić, że bez tej du­giej oso­by nie po­tafi­my spędzić jed­nej minuty... -AnDree
spędza­nie-ze sobą-za żo-cza­su-pot­ra­fi-zmienić-człowieka-i-spra­wić-że bez-tej ­giej-oso­by-nie po­tafi­my-spędzić-jed­nej