Nic nie da się zmienić; sta­tys­tycznie wy­pada jed­na śmierć na jed­ne­go człowieka.


nic-nie da ę-zmienić-sta­tys­tycznie-wy­pada-jed­na-śmierć-na jed­ne­go-człowieka
krzysztof mętraknicnie da sięzmienićsta­tys­tyczniewy­padajed­naśmierćna jed­ne­goczłowiekanic nie da sięnie da się zmienićsta­tys­tycznie wy­padawy­pada jed­najed­na śmierćśmierć na jed­ne­gona jed­ne­go człowiekanic nie da się zmienićsta­tys­tycznie wy­pada jed­nawy­pada jed­na śmierćjed­na śmierć na jed­ne­gośmierć na jed­ne­go człowiekasta­tys­tycznie wy­pada jed­na śmierćwy­pada jed­na śmierć na jed­ne­gojed­na śmierć na jed­ne­go człowiekasta­tys­tycznie wy­pada jed­na śmierć na jed­ne­gowy­pada jed­na śmierć na jed­ne­go człowieka

Nic się nie da zmienić: statystycznie wypada jedna śmierć na jednego człowieka.Sta­tys­tycznie rzecz biorąc nie na­leżę do owej statystyki.Boże, daj mi cier­pli­wość, bym po­godził się z tym, cze­go zmienić nie jes­tem w sta­nie. Daj mi siłę, bym zmieniał to co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jed­no od drugiego.Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic...Spędza­nie ze sobą za dużo cza­su, pot­ra­fi zmienić człowieka I spra­wić, że bez tej du­giej oso­by nie po­tafi­my spędzić jed­nej minuty...Właśnie zas­ta­nawiałam się czy gdy będziesz tak da­leko ode mnie to czy cho­ciaż przez chwi­le po­myślisz o mnie,zatęsknisz za mną. I wiesz do ja­kiego wnios­ku doszłam ? Że nie,jed­nak nie. __________________________________ *mi­nusuj­cie ile chcecie. Jed­nak mu­siałam to gdzieś na­pisać i fak­tycznie mi ja­koś lepiej.