Nic nie jest bar­dziej niezgłębione niż po­wie­rzchow­ność kobiety.


nic-nie jest bar­dziej-niezgłębione-ż-po­wie­rzchow­ność-kobiety
karl krausnicnie jest bar­dziejniezgłębioneniżpo­wie­rzchow­nośćkobietynic nie jest bar­dziejnie jest bar­dziej niezgłębioneniezgłębione niżniż po­wie­rzchow­nośćpo­wie­rzchow­ność kobietynic nie jest bar­dziej niezgłębionenie jest bar­dziej niezgłębione niżniezgłębione niż po­wie­rzchow­nośćniż po­wie­rzchow­ność kobietynic nie jest bar­dziej niezgłębione niżnie jest bar­dziej niezgłębione niż po­wie­rzchow­nośćniezgłębione niż po­wie­rzchow­ność kobietynic nie jest bar­dziej niezgłębione niż po­wie­rzchow­nośćnie jest bar­dziej niezgłębione niż po­wie­rzchow­ność kobiety

Dla har­mo­nii małżeństwa le­piej jest, gdy zgod­ność do­tyczy cech bar­dziej po­wie­rzchow­nych, a roz­bieżność cech głębszych.Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło.Bar­dziej strzeż się po­wie­rzo­nych ta­jem­nic, niż pieniędzy.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ...