Nic nie jest bar­dziej ok­rutne od ser­ca z krwi i ciała, gdyż ta­kie ser­ce wie, co człowieko­wi spra­wia ból.


nic-nie jest bar­dziej-ok­rutne-od ser­ca-z krwi-i ciała-gdyż-­kie-ser­-wie-co człowieko­wi-spra­wia-ból
cornelia funkenicnie jest bar­dziejok­rutneod ser­caz krwii ciałagdyżta­kieser­cewieco człowieko­wispra­wiabólnic nie jest bar­dziejnie jest bar­dziej ok­rutneok­rutne od ser­caod ser­ca z krwiz krwi i ciałagdyż ta­kieta­kie ser­ceser­ce wieco człowieko­wi spra­wiaspra­wia bólnic nie jest bar­dziej ok­rutnenie jest bar­dziej ok­rutne od ser­caok­rutne od ser­ca z krwiod ser­ca z krwi i ciałagdyż ta­kie ser­ceta­kie ser­ce wieco człowieko­wi spra­wia bólnic nie jest bar­dziej ok­rutne od ser­canie jest bar­dziej ok­rutne od ser­ca z krwiok­rutne od ser­ca z krwi i ciałagdyż ta­kie ser­ce wienic nie jest bar­dziej ok­rutne od ser­ca z krwinie jest bar­dziej ok­rutne od ser­ca z krwi i ciała

Żyje­my w bar­dzo roz­wi­niętym techno­logicznie społeczeństwie, które od­biera ludzkiego ducha i ser­ce. Stworzy­liśmy sa­mot­ność, w jej naj­gor­szej for­mie. I ta sa­mot­ność spra­wia, że ludzie co­raz bar­dziej od­da­lają się od te­go czym z de­finic­ji jest człowiek.Odeszła miłość ma , lecz ja podążam wciąż by nie po­zos­ta­wić śla­du krwi z ser­ca swe­go gdyż ono pa­mięta piękno ja­kie pochłonęło ...Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego.Miłość bez nadziei i żądań bar­dziej wzrusza ser­ce ko­biety niż wszel­kie uwodzi­ciel­skie manewry.Nic nie spra­wia człowieko­wi większe­go bólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwi­le szczęśliwe.Można dać bar­dzo dużo i ser­ce zra­nić, a można bar­dzo ma­lut­ko i ser­ce roz­ra­dować, jak­by skrzydła ko­muś przy­piąć do ramion.