Nic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowieka.


nic-nie jest niez­mien­ne-prócz-przy­rodzo­nych-i niez­by­wal­nych-praw-człowieka
thomas jeffersonnicnie jest niez­mien­nepróczprzy­rodzo­nychi niez­by­wal­nychprawczłowiekanic nie jest niez­mien­nenie jest niez­mien­ne próczprócz przy­rodzo­nychprzy­rodzo­nych i niez­by­wal­nychi niez­by­wal­nych prawpraw człowiekanic nie jest niez­mien­ne prócznie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nychprócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nychprzy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych prawi niez­by­wal­nych praw człowiekanic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nychnie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nychprócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych prawprzy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowiekanic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nychnie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych prawprócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowieka

Nie ma nic gor­sze­go, niż błądze­nie po niez­na­nych krajach. -Homer
nie- nic-gor­sze­go-ż-błądze­nie-po niez­na­nych-krajach
Trochę nasze­go życia po­zos­ta­nie zaw­sze w niez­na­nych przy­jaciołach, którzy nas zro­zumieli i kochali. -Joseph Joubert
trochę-nasze­go-życia-po­zos­­nie-zaw­sze-w niez­na­nych-przy­jaciołach-którzy-nas-zro­zumieli-i kochali
His­to­ria jest wy­ciągiem z niez­liczo­nych biografii. -Thomas Carlyle
his­to­ria-jest wy­ągiem-z niez­liczo­nych-biografii
Praw­da jest niez­mien­na. Praw­dy nie da się zniszczyć taką czy inną de­cyzją, taką czy inną ustawą. -ks. Jerzy Popiełuszko
praw­da-jest niez­mien­na-praw­dy nie da ę-zniszczyć-taką-czy-inną-de­cyzją-taką-czy-inną-ustawą