Nic nie przy­niesie większej korzyści ludzkiemu zdro­wiu oraz nie zwiększy szans na przet­rwa­nie życia na Ziemi w tak dużym stop­niu jak ewo­luc­ja w kierun­ku diety wegetariańskiej.


nic-nie przy­niesie-większej-korzyś-ludzkiemu-zdro­wiu-oraz-nie zwiększy-szans-na przet­rwa­nie-życia-na ziemi-w tak-żym-stop­niu
albert einsteinnicnie przy­niesiewiększejkorzyściludzkiemuzdro­wiuoraznie zwiększyszansna przet­rwa­nieżyciana ziemiw takdużymstop­niujak ewo­luc­jaw kierun­kudietywegetariańskiejnic nie przy­niesienie przy­niesie większejwiększej korzyścikorzyści ludzkiemuludzkiemu zdro­wiuoraz nie zwiększynie zwiększy szansszans na przet­rwa­niena przet­rwa­nie życiażycia na ziemina ziemi w takw tak dużymdużym stop­niustop­niu jak ewo­luc­jajak ewo­luc­ja w kierun­kuw kierun­ku dietydiety wegetariańskiejnic nie przy­niesie większejnie przy­niesie większej korzyściwiększej korzyści ludzkiemukorzyści ludzkiemu zdro­wiuludzkiemu zdro­wiu orazzdro­wiu oraz nie zwiększyoraz nie zwiększy szansnie zwiększy szans na przet­rwa­nieszans na przet­rwa­nie życiana przet­rwa­nie życia na ziemiżycia na ziemi w takna ziemi w tak dużymw tak dużym stop­niudużym stop­niu jak ewo­luc­jastop­niu jak ewo­luc­ja w kierun­kujak ewo­luc­ja w kierun­ku dietyw kierun­ku diety wegetariańskiej

Każda po­rażka niesie w so­bie ziar­no równej lub na­wet większej korzyści. -Napoleon Hill
każda-po­rażka-niesie-w so­bie-ziar­no-równej-lub-na­wet-większej-korzyś
Ceń miłość, którą zos­tałeś ob­darzo­ny, po­nad wszys­tko in­ne. Ona przet­rwa kiedy two­je złoto i zdro­wie daw­no znikną. -Og Mandino
ceń-miłość-którą-zos­łeś-ob­darzo­ny-po­nad-wszys­tko-in­ne-ona przet­rwa-kiedy-two­-złoto-i zdro­wie-daw­no-znikną