Nic nie spra­wia człowieko­wi większe­go bólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwi­le szczęśliwe.


nic-nie spra­wia-człowieko­wi-większe­go-bólu-ż-roz­pa­mięty­wanie-daw­no-mi­nionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to chwi­
danielle steelnicnie spra­wiaczłowieko­wiwiększe­gobóluniżroz­pa­mięty­waniedaw­nomi­nionychchwilzwłaszczajeślibyłyto chwi­leszczęśliwenic nie spra­wianie spra­wia człowieko­wiczłowieko­wi większe­gowiększe­go bólubólu niżniż roz­pa­mięty­wanieroz­pa­mięty­wanie daw­nodaw­no mi­nionychmi­nionych chwilzwłaszcza jeślijeśli byłybyły to chwi­leto chwi­le szczęśliwenic nie spra­wia człowieko­winie spra­wia człowieko­wi większe­goczłowieko­wi większe­go bóluwiększe­go bólu niżbólu niż roz­pa­mięty­wanieniż roz­pa­mięty­wanie daw­noroz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionychdaw­no mi­nionych chwilzwłaszcza jeśli byłyjeśli były to chwi­lebyły to chwi­le szczęśliwenic nie spra­wia człowieko­wi większe­gonie spra­wia człowieko­wi większe­go bóluczłowieko­wi większe­go bólu niżwiększe­go bólu niż roz­pa­mięty­waniebólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­noniż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionychroz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionych chwilzwłaszcza jeśli były to chwi­lejeśli były to chwi­le szczęśliwenic nie spra­wia człowieko­wi większe­go bólunie spra­wia człowieko­wi większe­go bólu niżczłowieko­wi większe­go bólu niż roz­pa­mięty­waniewiększe­go bólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­nobólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionychniż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionych chwilzwłaszcza jeśli były to chwi­le szczęśliwe

Nic nie sprawia człowiekowi większego bólu niż rozpamiętywanie dawno minionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwile szczęśliwe. -Danielle Steel
nic-nie-sprawia-człowiekowi-większego-bólu-ż-rozpamiętywanie-dawno-minionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to-chwile-szczęśliwe
Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Nic nie jest bar­dziej ok­rutne od ser­ca z krwi i ciała, gdyż ta­kie ser­ce wie, co człowieko­wi spra­wia ból. -Cornelia Funke
nic-nie jest bar­dziej-ok­rutne-od ser­ca-z krwi-i ciała-gdyż-­kie-ser­-wie-co człowieko­wi-spra­wia-ból