Nic nie spra­wia człowieko­wi większe­go bólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwi­le szczęśliwe.


nic-nie spra­wia-człowieko­wi-większe­go-bólu-ż-roz­pa­mięty­wanie-daw­no-mi­nionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to chwi­
danielle steelnicnie spra­wiaczłowieko­wiwiększe­gobóluniżroz­pa­mięty­waniedaw­nomi­nionychchwilzwłaszczajeślibyłyto chwi­leszczęśliwenic nie spra­wianie spra­wia człowieko­wiczłowieko­wi większe­gowiększe­go bólubólu niżniż roz­pa­mięty­wanieroz­pa­mięty­wanie daw­nodaw­no mi­nionychmi­nionych chwilzwłaszcza jeślijeśli byłybyły to chwi­leto chwi­le szczęśliwenic nie spra­wia człowieko­winie spra­wia człowieko­wi większe­goczłowieko­wi większe­go bóluwiększe­go bólu niżbólu niż roz­pa­mięty­wanieniż roz­pa­mięty­wanie daw­noroz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionychdaw­no mi­nionych chwilzwłaszcza jeśli byłyjeśli były to chwi­lebyły to chwi­le szczęśliwenic nie spra­wia człowieko­wi większe­gonie spra­wia człowieko­wi większe­go bóluczłowieko­wi większe­go bólu niżwiększe­go bólu niż roz­pa­mięty­waniebólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­noniż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionychroz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionych chwilzwłaszcza jeśli były to chwi­lejeśli były to chwi­le szczęśliwenic nie spra­wia człowieko­wi większe­go bólunie spra­wia człowieko­wi większe­go bólu niżczłowieko­wi większe­go bólu niż roz­pa­mięty­waniewiększe­go bólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­nobólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionychniż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionych chwilzwłaszcza jeśli były to chwi­le szczęśliwe

Nic nie sprawia człowiekowi większego bólu niż rozpamiętywanie dawno minionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwile szczęśliwe.Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać.Nic nie jest bar­dziej ok­rutne od ser­ca z krwi i ciała, gdyż ta­kie ser­ce wie, co człowieko­wi spra­wia ból.Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich To co spra­wia mi naj­wiecej przy­jem­nosci w wys­te­powa­niu to da­wanie ludziom ra­dos­ci. Zwyk­le wy­wola­nie us­mie­chu na czy­jejs twarzy znaczy dla mnie wiecej niz wszys­tko inne.Nie wiem co jest gor­sze... Ogląda­nie Twoich ślub­nych zdjęć czy roz­pa­miety­wanie co so­bie obieca­lis­my... Żad­ne z nas nie dot­rzy­malo słowa. Glu­piaś Ty! Miałaś 17 lat!