Nic nie upo­dab­nia się bar­dziej do pychy niż zniechęcenie.


nic-nie upo­dab­nia ę-bar­dziej-do pychy-ż-zniechęcenie
a » henri frédéric amiel » dziennik intymnynicnie upo­dab­nia siębar­dziejdo pychyniżzniechęcenienic nie upo­dab­nia sięnie upo­dab­nia się bar­dziejbar­dziej do pychydo pychy niżniż zniechęcenienic nie upo­dab­nia się bar­dziejnie upo­dab­nia się bar­dziej do pychybar­dziej do pychy niżdo pychy niż zniechęcenienic nie upo­dab­nia się bar­dziej do pychynie upo­dab­nia się bar­dziej do pychy niżbar­dziej do pychy niż zniechęcenienic nie upo­dab­nia się bar­dziej do pychy niżnie upo­dab­nia się bar­dziej do pychy niż zniechęcenie

Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...W su­mie działanie Kościoła wy­dało mu się znacznie bar­dziej up­rawnione w przy­pad­ku pog­rzebów niż na­rodzin czy ślubów. Kościół był tu w swoim żywiole, miał coś do po­wie­dze­nia na te­mat śmier­ci; w wy­pad­ku miłości było to zde­cydo­wanie bar­dziej wątpliwe.Nie ma nic bar­dziej niez­nośne­go, niż głupiec, które­mu się powodzi.Nie ma nic bar­dziej względne­go niż piękno.Nie ma nic bar­dziej stałego niż nieprzewidziane.