Nic nie dając, wszystkiego każąc się spodziewać; rozmawiać na progu miłości, lecz przy drzwiach zamkniętych - otóż cała nauka kokietki.


nic-nie-dając-wszystkiego-każąc-ę-spodziewać-rozmawiać-na-progu-miłoś-lecz-przy-drzwiach-zamkniętych-otóż-cała-nauka-kokietki
charles de bernardnicniedającwszystkiegokażącsięspodziewaćrozmawiaćnaprogumiłościleczprzydrzwiachzamkniętychotóżcałanaukakokietkinic nienie dającwszystkiego każąckażąc sięsię spodziewaćrozmawiać nana proguprogu miłościlecz przyprzy drzwiachdrzwiach zamkniętychzamkniętychotóżotóż całacała naukanauka kokietkinic nie dającwszystkiego każąc siękażąc się spodziewaćrozmawiać na proguna progu miłościlecz przy drzwiachprzy drzwiach zamkniętychdrzwiach zamkniętychotóż całaotóż cała naukacała nauka kokietkiwszystkiego każąc się spodziewaćrozmawiać na progu miłościlecz przy drzwiach zamkniętychprzy drzwiach zamkniętychotóż cała naukaotóż cała nauka kokietkilecz przy drzwiach zamkniętychotóż cała nauka kokietki

Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra. -Edward Stachura
Życie-to-jest-teatr-mówisz-ągle-opowiadasz-maski-coraz-inne-coraz-mylne-ę-nakłada-wszystko-to-zabawa-wszystko-to-jest-jedna-gra-przy-otwartych-i
Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając. -Jean Piaget
dziewczę-chciałby-żądać-wszystkiego-co-im-ę-podoba-jak-najmniej-dając