Nic nie jest przykrym ani przyjemnym - to myślenie nasze czyni każdą rzecz naszym szczęściem lub nieszczęściem.


nic-nie-jest-przykrym-ani-przyjemnym-to-myślenie-nasze-czyni-każdą-rzecz-naszym-szczęściem-lub-nieszczęściem
william shakespearenicniejestprzykrymaniprzyjemnymtomyślenienaszeczynikażdąrzecznaszymszczęściemlubnieszczęściemnic nienie jestjest przykrymprzykrym aniani przyjemnymprzyjemnymmyślenie naszenasze czyniczyni każdąkażdą rzeczrzecz naszymnaszym szczęściemszczęściem lublub nieszczęściemnic nie jestnie jest przykrymjest przykrym aniprzykrym ani przyjemnymani przyjemnymmyślenie nasze czyninasze czyni każdączyni każdą rzeczkażdą rzecz naszymrzecz naszym szczęściemnaszym szczęściem lubszczęściem lub nieszczęściemnic nie jest przykrymnie jest przykrym anijest przykrym ani przyjemnymprzykrym ani przyjemnymmyślenie nasze czyni każdąnasze czyni każdą rzeczczyni każdą rzecz naszymkażdą rzecz naszym szczęściemrzecz naszym szczęściem lubnaszym szczęściem lub nieszczęściemnic nie jest przykrym aninie jest przykrym ani przyjemnymjest przykrym ani przyjemnymmyślenie nasze czyni każdą rzecznasze czyni każdą rzecz naszymczyni każdą rzecz naszym szczęściemkażdą rzecz naszym szczęściem lubrzecz naszym szczęściem lub nieszczęściem

O kobiety! Wyście naszym szczęściem i nieszczęściem. Świat o was mówi z pogardą, a jednak ciągle hołdy składa.Nasze namiętności często stają się naszym nieszczęściem.Przyjaźń może oznaczać bycie razem, pisanie listów lub rozmowy telefoniczne. Może być wiotka, ulotna, trwała i silna, może trwać całe życie lub tydzień. Może zostawić nas z uczuciem goryczy albo zostać w pamięci jak ciepły, jasny klejnot. Nic nie zastąpi przyjaźni - ani pieniądze, ani władza, uroda, dobrobyt, ani sława.Nie ma nic tak od­ległego, by było po­za naszym za­sięgiem, ani nic tak uk­ry­tego, by nie dało się odkryć.wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Wezmę w swą dłoń ma­giczną kredkę i na­maluję na Two­jej twarzy wie­czny uśmiech spo­wodo­wany naszym wspólnym szczęściem ..., a Ty weż ma­giczny klej i sklej nasze ser­ca w jed­no wiel­kie - wspólne...For S.