Nic nie przychodzi nikomu za darmo, chyba że nędza lub fortuna.


nic-nie-przychodzi-nikomu-za-darmo-chyba-że-nędza-lub-fortuna
stefan paceknicnieprzychodzinikomuzadarmochybażenędzalubfortunanic nienie przychodziprzychodzi nikomunikomu zaza darmochyba żeże nędzanędza lublub fortunanic nie przychodzinie przychodzi nikomuprzychodzi nikomu zanikomu za darmochyba że nędzaże nędza lubnędza lub fortunanic nie przychodzi nikomunie przychodzi nikomu zaprzychodzi nikomu za darmochyba że nędza lubże nędza lub fortunanic nie przychodzi nikomu zanie przychodzi nikomu za darmochyba że nędza lub fortuna

Za darmo nie dostaniesz nic ładnego zachód słońca jest za darmo a więc nie jest pięknyNic tak nie zniechęca księdza, jak ludzka nędza. ******** Ta­kie małe anomalie, tam nie grzeszy się legalnie! I niejed­na w swej zagrodzie, sie­dzi już w księżow­skim rodzie. ******** Ksiądz dziś la­ta po opłotkach, księdza nędza dziś nie spotka. ******** Dzi­siaj księża katolicy, wszys­tko wiedzą o dziewicy. No i czar­ny ko­lor chluby, nie uwal­nia ich od zguby.Fortuna dominuje nad wszystkim. Pomaga lub przeszkadza nie dlatego, żeby uczynić zadość prawdzie, lecz ze zwykłego kaprysu.Szczęście - tutaj nic nie da się zrobić za pieniądze. Szczęście ma do czynienia z sercem i z miłością - a te są za darmo.A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze, co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką.Ma wspa­niałe oczy, bez źre­nic, szkla­ne taf­le, w której od­bi­ja się cała nędza ćpuna.