Nic nie sprawia człowiekowi większego bólu niż rozpamiętywanie dawno minionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwile szczęśliwe.


nic-nie-sprawia-człowiekowi-większego-bólu-ż-rozpamiętywanie-dawno-minionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to-chwile-szczęśliwe
danielle steelnicniesprawiaczłowiekowiwiększegobóluniżrozpamiętywaniedawnominionychchwilzwłaszczajeślibyłytochwileszczęśliwenic nienie sprawiasprawia człowiekowiczłowiekowi większegowiększego bólubólu niżniż rozpamiętywanierozpamiętywanie dawnodawno minionychminionych chwilzwłaszcza jeślijeśli byłychwile szczęśliwenic nie sprawianie sprawia człowiekowisprawia człowiekowi większegoczłowiekowi większego bóluwiększego bólu niżbólu niż rozpamiętywanieniż rozpamiętywanie dawnorozpamiętywanie dawno minionychdawno minionych chwilzwłaszcza jeśli byłybyły to chwilenic nie sprawia człowiekowinie sprawia człowiekowi większegosprawia człowiekowi większego bóluczłowiekowi większego bólu niżwiększego bólu niż rozpamiętywaniebólu niż rozpamiętywanie dawnoniż rozpamiętywanie dawno minionychrozpamiętywanie dawno minionych chwiljeśli były to chwilebyły to chwile szczęśliwenic nie sprawia człowiekowi większegonie sprawia człowiekowi większego bólusprawia człowiekowi większego bólu niżczłowiekowi większego bólu niż rozpamiętywaniewiększego bólu niż rozpamiętywanie dawnobólu niż rozpamiętywanie dawno minionychniż rozpamiętywanie dawno minionych chwilzwłaszcza jeśli były to chwilejeśli były to chwile szczęśliwe

Nic nie spra­wia człowieko­wi większe­go bólu niż roz­pa­mięty­wanie daw­no mi­nionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwi­le szczęśliwe. -Danielle Steel
nic-nie spra­wia-człowieko­wi-większe­go-bólu-ż-roz­pa­mięty­wanie-daw­no-mi­nionych-chwil-zwłaszcza-śli-były-to chwi­
Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia. -Alighieri Dante
nie-większego-nieszczęścia-ż-wspominać-dni-szczęśliwe-w-czas-nieszczęścia
Poklask częściej towarzyszy człowiekowi miernemu. Przyjemność sprawia ludziom darzyć pochwałą miernotę; jeszcze większą odmawiać jej człowiekowi wyższemu. -Montesquieu
poklask-częściej-towarzyszy-człowiekowi-miernemu-przyjemność-sprawia-ludziom-darzyć-pochwałą-miernotę-jeszcze-większą-odmawiać-jej
Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Nie ma większego głupca niż człowiek wykształcony, jeśli pominąć dziedzinę jego wykształcenia. -Will Rogers
nie-większego-głupca-ż-człowiek-wykształcony-śli-pominąć-dziedzinę-jego-wykształcenia
Nie ma nic piękniejszego niż chwile przed podróżą, chwile, gdy jutrzejszy horyzont przychodzi nas odwiedzić i dać nam swoje obietnice. -Milan Kundera
nie-nic-piękniejszego-ż-chwile-przed-podróżą-chwile-gdy-jutrzejszy-horyzont-przychodzi-nas-odwiedzić-i-dać-nam-swoje-obietnice