Nic po cier­niu, kiedy róża spadnie.


nic-po cier­niu-kiedy-róża-spadnie
jan kochanowskinicpo cier­niukiedyróżaspadnienic po cier­niukiedy różaróża spadniekiedy róża spadnie

Nic po cierniu, kiedy róża spadnie.Kiedy kobieta wzniesie się do nieba, to aż do siódmego nieba, ale kiedy spadnie do piekła to aż na samo dno.Kiedy kobieta wzniesie się do nieba, to aż do siódmeg nieba. Ale kiedy spadnie do piekła, to aż na same dno.Pryszcz na no­sie, za mała bluz­ka czy ko­lej­ny deszczo­wy dzień to nic w porówna­niu z osobą chorą,cier­piącą, umierającą ! Naj­wyższa po­ra zacząć do­ceniać to co już ma­my ! Mo­ja ner­ka jest blis­ka śmier­ci,mo­ja wątro­ba cier­pi na mar­twi­ce,mój mózg ma dep­resje,mo­je oczy widzą podwójnie,ale to nic w porówna­niu z tym co czu­je mo­ja za­gubiona dusza. ..Są głowy, które stawiają opór, nawet i wtedy, kiedy spadnie topór.