Nic tak bar­dzo nie uczy nas sa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­ce innych.


nic-tak-bar­dzo-nie uczy-nas-­modziel­noś-jak nies­pełnione-obiet­­-innych
ile.znasz.sposobow.zabijanianictakbar­dzonie uczynassa­modziel­nościjak nies­pełnioneobiet­ni­ceinnychnic taktak bar­dzobar­dzo nie uczynie uczy nasnas sa­modziel­nościsa­modziel­ności jak nies­pełnionejak nies­pełnione obiet­ni­ceobiet­ni­ce innychnic tak bar­dzotak bar­dzo nie uczybar­dzo nie uczy nasnie uczy nas sa­modziel­nościnas sa­modziel­ności jak nies­pełnionesa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­cejak nies­pełnione obiet­ni­ce innychnic tak bar­dzo nie uczytak bar­dzo nie uczy nasbar­dzo nie uczy nas sa­modziel­nościnie uczy nas sa­modziel­ności jak nies­pełnionenas sa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­cesa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­ce innychnic tak bar­dzo nie uczy nastak bar­dzo nie uczy nas sa­modziel­nościbar­dzo nie uczy nas sa­modziel­ności jak nies­pełnionenie uczy nas sa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­cenas sa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­ce innych

Nies­pełnione obiet­ni­ce w ser­cu po­zos­ta­wiają pewną gra­nicę . -Chemicals
nies­pełnione-obiet­­-w ser­cu-po­zos­­wiają-pewną-gra­nicę
Nic, co człowiek ro­bi, nie po­niża go tak bar­dzo jak nienawiść. -Martin Luther King
nic-co człowiek-ro­bi-nie po­ża-go tak-bar­dzo-jak nienawiść
Można dać bar­dzo dużo i ser­ce zra­nić, a można bar­dzo ma­lut­ko i ser­ce roz­ra­dować, jak­by skrzydła ko­muś przy­piąć do ramion. -Stefan Wyszyński
można-dać-bar­dzo-żo-i ser­-zra­ć-a można-bar­dzo-­lut­ko-i ser­-roz­ra­dować-jak­by-skrzydła-ko­muś-przy­piąć-do ramion