Nic tak bar­dzo nie uczy nas sa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­ce innych.


nic-tak-bar­dzo-nie uczy-nas-­modziel­noś-jak nies­pełnione-obiet­­-innych
ile.znasz.sposobow.zabijanianictakbar­dzonie uczynassa­modziel­nościjak nies­pełnioneobiet­ni­ceinnychnic taktak bar­dzobar­dzo nie uczynie uczy nasnas sa­modziel­nościsa­modziel­ności jak nies­pełnionejak nies­pełnione obiet­ni­ceobiet­ni­ce innychnic tak bar­dzotak bar­dzo nie uczybar­dzo nie uczy nasnie uczy nas sa­modziel­nościnas sa­modziel­ności jak nies­pełnionesa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­cejak nies­pełnione obiet­ni­ce innychnic tak bar­dzo nie uczytak bar­dzo nie uczy nasbar­dzo nie uczy nas sa­modziel­nościnie uczy nas sa­modziel­ności jak nies­pełnionenas sa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­cesa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­ce innychnic tak bar­dzo nie uczy nastak bar­dzo nie uczy nas sa­modziel­nościbar­dzo nie uczy nas sa­modziel­ności jak nies­pełnionenie uczy nas sa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­cenas sa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­ce innych

Tak wiele jest pus­tych słów. Obiecu­jemy, Przy­sięga­my.... , a po­tem nie dot­rzy­muje­my słowa. Jeżeli tak ma być to nie składaj­my obiet­nic! Nie wy­powiadaj­my lek­ko­myślnie zbyt wiel­kich słów. Bo te nies­pełnione BOLĄ.Nies­pełnione obiet­ni­ce w ser­cu po­zos­ta­wiają pewną gra­nicę .Chciał/a bym tak bar­dzo podejść te­raz do Ciebie i tak moc­no Cię przytulić.. A za pew­ne tak bar­dzo jak ja chcę ty nie chcesz... -po­myśle­li obo­je mi­jając się przypadkowo na chodziku. Anioły włas­nych marzeń.Nic, co człowiek ro­bi, nie po­niża go tak bar­dzo jak nienawiść.Tak bar­dzo chciałabym mieć Cię przy sobie. Codzien­nie za­daje so­bie py­tanie - co się stało? Było tak pięknie... a nies­te­ty, wszys­tko co piękne z cza­sem znika.Można dać bar­dzo dużo i ser­ce zra­nić, a można bar­dzo ma­lut­ko i ser­ce roz­ra­dować, jak­by skrzydła ko­muś przy­piąć do ramion.