Nic tak naprawdę się nie dzieje, dopóki ktoś czegoś nie zechce sprzedać.


nic-tak-naprawdę-ę-nie-dzieje-dopóki-ktoś-czegoś-nie-zechce-sprzedać
red motleynictaknaprawdęsięniedziejedopókiktośczegośzechcesprzedaćnic taktak naprawdęnaprawdę sięsię nienie dziejedopóki ktośktoś czegośczegoś nienie zechcezechce sprzedaćnic tak naprawdętak naprawdę sięnaprawdę się niesię nie dziejedopóki ktoś czegośktoś czegoś nieczegoś nie zechcenie zechce sprzedaćnic tak naprawdę siętak naprawdę się nienaprawdę się nie dziejedopóki ktoś czegoś niektoś czegoś nie zechceczegoś nie zechce sprzedaćnic tak naprawdę się nietak naprawdę się nie dziejedopóki ktoś czegoś nie zechcektoś czegoś nie zechce sprzedać

Dopóki istniał będzie świat, ludzie będą wyrządzali sobie na wzajem krzywdę. Dopóki ktoś nie przeciwstawi się im i jasno nie powie wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Cze­mu tak się dzieję? Cze­mu mo­je ser­ce pus­tką wieję? Nic nie czuję, jak w odrętwieniu. Było tak dob­rze, a znów trwam w oziębieniu. Cze­mu nie mogło tak zostać? Cze­mu mo­ja psychi­ka nie może te­mu sprostać? Chy­ba jed­nak śmierć, moim przeznaczeniem. Smu­tek i pus­tka, moim na ser­cu kamieniem. Cze­mu nie zwy­ciężę z chorobą? Cze­mu nie pot­ra­fię być sobą? To mnie ata­kuje, jest dob­rze, a nag­le jest źle.. Cze­mu tak się dzieję? Kto to wie..Nigdy nie należy bać się, gdy coś się dzieje, tylko wtedy, kiedy nie dzieje się nicNiech ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje, ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje....To jest tak jak wte­dy kiedy mu­sisz się obudzić i stra­cić swo­je sny. I wiesz że od tej po­ry nic nie będzie tak jak tam w snach, kiedy śpisz i dzieje się to cze­go naj­bar­dziej pragniesz....