nic tak nie bo­li jak zdra­da ukocha­nego mężczyz­ny,który zro­bił to z twoją naj­lep­szą przyjaciółką...


nic-tak-nie bo­li-jak zdra­da-ukocha­nego-mężczyz­nyktóry-zro­bił-to z twoją-naj­lep­szą-przyjaciółką
anjanictaknie bo­lijak zdra­daukocha­negomężczyz­nyktóryzro­biłto z twojąnaj­lep­sząprzyjaciółkąnic taktak nie bo­linie bo­li jak zdra­dajak zdra­da ukocha­negozro­bił to z twojąto z twoją naj­lep­sząnaj­lep­szą przyjaciółkąnic tak nie bo­litak nie bo­li jak zdra­danie bo­li jak zdra­da ukocha­negozro­bił to z twoją naj­lep­sząto z twoją naj­lep­szą przyjaciółkąnic tak nie bo­li jak zdra­datak nie bo­li jak zdra­da ukocha­negozro­bił to z twoją naj­lep­szą przyjaciółkąnic tak nie bo­li jak zdra­da ukocha­nego

Dzięku­je Ci za wszys­tko, byłaś naj­lep­szą przyjaciółką... Jed­nak aniołów zab­rakło w niebie. [*] Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia.no śmiało,przyz­naj,że byłam twoją naj­lep­szą zabawką... po­wiedz;dob­rze się bawiłeś? - Cze­go naj­bar­dziej nie lu­bisz w życiu? - Bezsilności. - Dlacze­go? - za­pytała zaintrygowana. - Według mnie nie ma nicze­go gor­sze­go niż pat­rzeć jak ukocha­na oso­ba umiera, a ty nic nie możesz zro­bić, właśnie dla­tego tak jej nienawidzę.Nie za­pomi­naj, że nieużywa­ny or­gan za­nika, oby nig­dy nie za­nikło Ci ser­ce, tak jak kiedyś daw­no te­mu zro­bił to mój zdro­wy rozsądek...Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa.