Nic tak nie boli jak chwile szczęścia wspominać w niedoli -


nic-tak-nie-boli-jak-chwile-szczęścia-wspominać-w-niedoli-boska-komedia
alighieri dantenictakniebolijakchwileszczęściawspominaćniedoliboskakomedianic taktak nienie boliboli jakjak chwilechwile szczęściaszczęścia wspominaćwspominać ww niedoliniedoliboska komedianic tak nietak nie bolinie boli jakboli jak chwilejak chwile szczęściachwile szczęścia wspominaćszczęścia wspominać wwspominać w niedoliw niedolinic tak nie bolitak nie boli jaknie boli jak chwileboli jak chwile szczęściajak chwile szczęścia wspominaćchwile szczęścia wspominać wszczęścia wspominać w niedoliwspominać w niedolinic tak nie boli jaktak nie boli jak chwilenie boli jak chwile szczęściaboli jak chwile szczęścia wspominaćjak chwile szczęścia wspominać wchwile szczęścia wspominać w niedoliszczęścia wspominać w niedoli

Nie ma dotkliwszej boleści. Niźli dni szczęścia wspominać w niedoli.Mieliście kiedyś w życiu tak, że kar­ci­liście się za każdą chwilę szczęścia? Ja tak mam. Cze­mu? Bo jeśli is­tnieje li­mit szczęścia, to nie chcę go wy­korzys­tać od razu...Przyjemnie wspominać ciężkie chwile.Nie ma na świecie tak zwa­nego szczęścia, by­wają tyl­ko szczęśli­we chwile.Jeśli miłość jest komedią, to komedia ta, stara jak świat, wygwizdywana czy przyjmowana z aplauzem, jest jeszcze w końcu tym, co wynaleziono najlepszego.Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję.