Nic wiecznego na świecie, radość się z troską pleni.


nic-wiecznego-na-świecie-radość-ę-z-troską-pleni
jan kochanowskinicwiecznegonaświecieradośćsiętroskąpleninic wiecznegowiecznego nana świecieradość sięz troskątroską pleninic wiecznego nawiecznego na świecieradość się zsię z troskąz troską pleninic wiecznego na świecieradość się z troskąsię z troską pleniradość się z troską pleni

Nic wiecznego na świecie: Radość się z troską plecie.Nic wie­czne­go na świecie: Ra­dość się z troską plecie.Istotne źródło humoru - to troska, a nie radość.Gdyby na świecie była tylko radość, to nigdy nie nauczylibyśmy się odwagi i cierpliwości.Niech pociechą dla nas będzie to, iż żaden ból na świecie nie trwa wiecznie. Kończy się cierpienie, pojawia się radość i tak równoważą się nawzajem.Owoc się nie pleni szlachetny tam, gdzie chwastem zaszło pole.