Niczym pąki róż Każda miłość roz­wi­ja Cud- masz świat u stóp K.A.Sz. 04.09.2015r.


niczym-pąki-róż-każda-miłość-roz­wi­ja-cud-masz-świat-u stóp-kasz-04092015r
crisniczympąkiróżkażdamiłośćroz­wi­jacudmaszświatu stópkasz04092015rniczym pąkipąki różróż każdakażda miłośćmiłość roz­wi­jaroz­wi­ja cudmasz światświat u stópniczym pąki różpąki róż każdaróż każda miłośćkażda miłość roz­wi­jamiłość roz­wi­ja cudmasz świat u stópniczym pąki róż każdapąki róż każda miłośćróż każda miłość roz­wi­jakażda miłość roz­wi­ja cudniczym pąki róż każda miłośćpąki róż każda miłość roz­wi­jaróż każda miłość roz­wi­ja cud

FYR­FLRYK KALISKI To była miłość cud­na kaliska Te­raz to ret­rospek­cji rozlewiska Jak w Ka­nie w cud mnie zmieniałaś Roz­kosz wręcz przelewałaś Ob­fi­tość jak chińskiemu ro­bot­ni­kowi - ryżu podwójna miska naj­bar­dziej lu­bię gdy ciemną nocą przychodzisz do mnie niczym tajemnica gdy w czułych objęciach uk­ry­ta za­sypiam i chwy­tam kur­czo­wo i trzy­mam się życia w tej cud­nej roz­koszy w twych oczu pieszczocie ma­leńka tak leżę pod tar­czą księżyca siąpi z nieba deszcz kwitną pąki drzew ich płat­ki roz­wiewa wiatr góry pok­rył śnieg wiosen­ne słońce gdzie jesteś K.A.Sz.27.04.2016r.Mężczyz­na roz­poczy­na życie roz­pustą, przechodzi przez miłość i kończy małżeństwem, ko­bieta odwrotnie.Miłość mo­ja dla niej, spotęgo­wała do te­go stop­nia, że sta­wała się niena­wiścią, roz­koszo­wała się wi­dokiem te­go bólu codziennego.Jed­na róża to piękno. Dziesięć róż to coś dro­giego. Sto róż to nu­da. Ty­siąc róż, kapujesz?