nie ta­kie straszne zgiełki marzeń gdy stud­ni obfitość ku­si urodzajem lecz czy­jeś pragnienia chłepcą wciąż życie za krótkim językiem i większe oczy mają sy­piąc ni­mi piasek pog­rze­banie bez ce­remo­niału za­pomi­na o mirze a ... po­suchę serc znaczy mil­cze­niem wytrwałość aż dziewicza enigma w sza­tyno­wych wstęgach obec­ność ukołysze od­dech arkany 


nie ­kie-straszne-zgiełki-marzeń-gdy-stud­-obfitość-ku­-urodzajem-lecz-czy­ś-pragnienia-chłepcą-wciąż-życie-za-krótkim-językiem-i
papużkanie ta­kiestrasznezgiełkimarzeńgdystud­niobfitośćku­siurodzajemleczczy­jeśpragnieniachłepcąwciążżyciezakrótkimjęzykiemwiększeoczymająsy­piącni­mipiasekpog­rze­baniebezce­remo­niałuza­pomi­nao mirzepo­suchęsercznaczymil­cze­niemwytrwałośćdziewiczaenigmasza­tyno­wychwstęgachobec­nośćukołyszeod­decharkany nie ta­kie strasznestraszne zgiełkizgiełki marzeńmarzeń gdygdy stud­nistud­ni obfitośćobfitość ku­siku­si urodzajemurodzajem leczlecz czy­jeśczy­jeś pragnieniapragnienia chłepcąchłepcą wciążwciąż życieżycie zaza krótkimkrótkim językiemjęzykiem ii większewiększe oczyoczy mająmają sy­piącsy­piąc ni­mini­mi piasekpiasek pog­rze­baniepog­rze­banie bezbez ce­remo­niałuce­remo­niału za­pomi­naza­pomi­na o mirzepo­suchępo­suchę sercserc znaczyznaczy mil­cze­niemmil­cze­niem wytrwałośćwytrwałość ażaż dziewiczadziewicza enigmaenigma ww sza­tyno­wychsza­tyno­wych wstęgachwstęgach obec­nośćobec­ność ukołyszeukołysze od­dechod­dech arkany nie ta­kie straszne zgiełkistraszne zgiełki marzeńzgiełki marzeń gdymarzeń gdy stud­nigdy stud­ni obfitośćstud­ni obfitość ku­siobfitość ku­si urodzajemku­si urodzajem leczurodzajem lecz czy­jeślecz czy­jeś pragnieniaczy­jeś pragnienia chłepcąpragnienia chłepcą wciążchłepcą wciąż życiewciąż życie zażycie za krótkimza krótkim językiemkrótkim językiem ijęzykiem i większei większe oczywiększe oczy mająoczy mają sy­piącmają sy­piąc ni­misy­piąc ni­mi piasekni­mi piasek pog­rze­baniepiasek pog­rze­banie bezpog­rze­banie bez ce­remo­niałubez ce­remo­niału za­pomi­nace­remo­niału za­pomi­na o mirzeo mirze aa po­suchępo­suchę sercpo­suchę serc znaczyserc znaczy mil­cze­niemznaczy mil­cze­niem wytrwałośćmil­cze­niem wytrwałość ażwytrwałość aż dziewiczaaż dziewicza enigmadziewicza enigma wenigma w sza­tyno­wychw sza­tyno­wych wstęgachsza­tyno­wych wstęgach obec­nośćwstęgach obec­ność ukołyszeobec­ność ukołysze od­dechukołysze od­dech arkany 

mil­cze­niem zaszy­te usta gdy codzien­ność ogłusza bez efek­towne dzisiaj a po­zor­nie sza­re jutro ni­by chciałoby zachęcić ale lu­bi smak lenistwa ni to sielan­ka wakacyjna czy niez­dro­we uścis­ki wy­paczo­na kreatywność tak od do we­geta­tyw­nie śliz­gając się po wszystkim wy­god­nie łapiąc muchy za­miast rąbać wieko trumny pod­nieś życie z mat­ki ziemi nim za­rośnie zapomnieniem Dziękuję Jakubie.Nap­rze­ciw do­ciekań i złośli­wych do­powie­dzeń przed gro­bem marzeń, siedzę i palę znicze. Już nie krzyczę. Mil­cze­niem us­ta parzę. Już chy­ba nie wierzę... Siedzę. Za­palam znicze. Daw­no zwiędło życie. Zblakły ko­kar­dy wydarzeń. Trze­ba przyz­nać szczerze, że świeże są tylko ru­dawe znicze. Nap­rze­ciw ob­cych szeptów i tnących wykrzyczeń, nad gro­bem włas­ne­go śmie­chu siedzę i... ...gaszę znicze.umilknę gdy o uczu­cia mnie zapytasz umilknę gdy słuchać będziesz chciał i  się zachwycać umilknę gdy wy­dam się so­bie zbyt śmiała umilknę bo jes­tem dla świata ta­ka mała Ty złap mnie gdy w mil­cze­niu będę spadać Ty ochroń gdy w mil­cze­niu będę się rozpadać Ty przyjdź tu gdy sa­mot­ne łzy w mil­cze­niu spłyną Ty bądź bo bez ciebie jes­tem tyl­ko zwykłą dziewczyną Gdy in­ni cze­goś pot­rze­bują, jes­teś pier­wszą osobą, którą proszą o po­moc. Gdy wszys­tko dob­rze im się układa, na­wet nie za­pytają, co u ciebie. Ta­kie życie...Nachalna Pełna w tobie Zmie­sza­niem ruchów Prowokująca W Dłoni ściskając Me­lodyj­nie pieszcząc Ustami Bez­szczel­ne uśmiechy Głębo­kie spojrzenia Wypięta Wplo­tając Całą siebie Biorę Pełna ekstazy Czer­piąc zadowolenie Odpływasz Jes­teś mój Bar­dziej niż swój Kiedykolwiek