nie do wszys­tkich pić nie ze wszys­tki­mi można wy­pij mądrość sam 


nie do wszys­tkich-pić-nie-ze wszys­tki­mi-można-wy­pij-mądrość-sam 
cykamnie do wszys­tkichpićnieze wszys­tki­mimożnawy­pijmądrośćsam nie do wszys­tkich pićpić nienie ze wszys­tki­mize wszys­tki­mi możnamożna wy­pijwy­pij mądrośćmądrość sam nie do wszys­tkich pić niepić nie ze wszys­tki­minie ze wszys­tki­mi możnaze wszys­tki­mi można wy­pijmożna wy­pij mądrośćwy­pij mądrość sam nie do wszys­tkich pić nie ze wszys­tki­mipić nie ze wszys­tki­mi możnanie ze wszys­tki­mi można wy­pijze wszys­tki­mi można wy­pij mądrośćmożna wy­pij mądrość sam nie do wszys­tkich pić nie ze wszys­tki­mi możnapić nie ze wszys­tki­mi można wy­pijnie ze wszys­tki­mi można wy­pij mądrośćze wszys­tki­mi można wy­pij mądrość sam 

ludzie zaz­droszczą bo­gaczom pieniędzy i te­go,że mogą so­bie poz­wo­lić na wszys­tko. tak na prawdę są to ludzie nie­szczęśli­wi,bo ku­pić można 'pra­wie' wszys­tko. nie można ku­pić przy­jaźni,miłości,szczęścia i zdrowia.`Wszys­tkich można ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę ! Z życia przedszkolaka: ~Miłość nie jest prostą rzeczą, ale bez niej nie można żyć. Pra­wie wszys­tko na świecie da się wytłumaczyć miłością. To naj­większy po­mysł wszys­tkich czasów.Miłość jest wte­dy, gdy po­mimo wszys­tkich przyk­rości, które Ci da­na oso­ba wyrządziła, wszys­tkich za­wodów i po­rażek, nie pot­ra­fisz znieść myśli, ze tej oso­by przy To­bie nie ma.To, co możli­we w młodości, te­go nie można na ogół mieć w pełnych roz­miarach i wszys­tkich for­mach. Dla­tego niemal wszys­cy są ofiara­mi złudze­nia, że „utracili młodość”, która prze­cież mogła być o ty­le lep­sza. Nie, nie mogła.