nie jest prob­le­mem od­na­leźć miłość, lecz od­na­leźć w niej ukojenie.


nie jest prob­­mem-od­na­źć-miłość-lecz-od­na­źć-w niej-ukojenie
autor nieznanynie jest prob­le­memod­na­leźćmiłośćleczw niejukojenienie jest prob­le­mem od­na­leźćod­na­leźć miłośćlecz od­na­leźćod­na­leźć w niejw niej ukojenienie jest prob­le­mem od­na­leźć miłośćlecz od­na­leźć w niejod­na­leźć w niej ukojenielecz od­na­leźć w niej ukojenie

Jeżeli święty An­to­ni po­maga zna­leźć za­gubione rzeczy to po­może mi zna­leźć miłość?  -opuszczona
jeżeli-święty-an­to­-po­maga-zna­źć-za­gubione-rzeczy-to po­może-mi zna­źć-miłość 
Miłość to gra, a cały prob­lem po­lega na tym, żeby zna­leźć ko­goś, kto uz­na­je te sa­me zasady. -Gold Fishy
miłość-to gra-a cały-prob­lem-po­lega-na tym-żeby-zna­źć-ko­goś-kto-uz­na­-te ­me-zasady
Prob­le­mem nasze­go wieku nie jest bom­ba ato­mowa, lecz ser­ce ludzkie. -Albert Einstein
prob­­mem-nasze­go-wieku-nie jest bom­ba-ato­mowa-lecz-ser­-ludzkie
Nie każdy dzień jest wspa­niały, Lecz w każdym dniu, da się zna­leźć coś wspaniałego. -aleksazaj
nie-każdy-dzień-jest wspa­niały-lecz-w każdym-dniu-da ę-zna­źć-coś-wspaniałego
Prob­le­mem człowieka nie jest głupota, lecz brak dos­ta­tecznych umiejętności w wy­korzys­ta­niu po­siada­nej już wiedzy. -thrillofit
prob­­mem-człowieka-nie jest głupota-lecz-brak-­­tecznych-umiejętnoś-w-wy­korzys­­niu-po­siada­nej-już-wiedzy