nie sadzę wiary w moim sadzie rośnie owoc zwątpienia 


nie sadzę-wiary-w-moim-sadzie-rośnie-owoc-zwątpienia 
marchand de sommeilnie sadzęwiarymoimsadzierośnieowoczwątpienia nie sadzę wiarywiary ww moimmoim sadziesadzie rośnierośnie owocowoc zwątpienia nie sadzę wiary wwiary w moimw moim sadziemoim sadzie rośniesadzie rośnie owocrośnie owoc zwątpienia nie sadzę wiary w moimwiary w moim sadziew moim sadzie rośniemoim sadzie rośnie owocsadzie rośnie owoc zwątpienia nie sadzę wiary w moim sadziewiary w moim sadzie rośniew moim sadzie rośnie owocmoim sadzie rośnie owoc zwątpienia 

Że dobrym być potrzeba i któż tego nie wie? Lecz dobry owoc rośnie nie na każdym drzewie.Ja nic nie sądzę. A na­wet jeśli sądzę, to błądzę.Długo­let­nie błądze­nie w ciem­nościach w poszu­kiwa­niu praw­dy od­czu­wanej, lecz nieu­chwyt­nej, głębo­kie prag­nienie oraz przep­la­tające się ze sobą ok­re­sy wiary i zwątpienia, które pop­rzedzają jas­ne i pełne zro­zumienie, zna­ne są wyłącznie tym, którzy sa­mi ich doświadczyli.Kiedy dzicy w Luizjanie chcą mieć owoc, ścinają drzewo przy samej ziemi i zrywają owoc. Oto rząd despotyczny.Sądzę że miałem dob­re sto­sun­ki z rodzi­cami. Bi­li mnie bar­dzo rzadko... Myślę, że w całym moim dzieciństwie uderzy­li mnie tyl­ko raz. Zaczęli mnie bić 23 grud­nia 1942 a skończy­li późną wiosną 1944.Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem.